Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Łd 190/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-10-18

przewidzianych w ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, brak jest podstaw prawnych do zaliczenia...
2000 nr 14 poz. 176 ze zm./. Przepis ten stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług. Jest to zasada, od której tenże przepis...

SA/Ł 2503/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-04-25

Prowizja od wartości transakcji, wypłacona za usługę pośrednictwa podlega podatkowi od towarów i usług bez względu na to, czy usługa została wykonana na rzecz...
Skarbowy, że nie został naliczony i odprowadzony podatek od towarów i usług od prowizji otrzymywanej przez Spółkę z tytułu działalności polegającej na poszukiwaniu nabywców...

I SA/Łd 685/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-11-24

w chwili dokonywania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Decyzją z dnia 19 sierpnia 1997 r. Inspektor Kontroli...
Skarbowej Urzędzie Kontroli Skarbowej we W. określił Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 'B.' w L. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiące...

I SA/Łd 1290/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-09-08

1. Brak jest podstaw do zaliczenia określonej sprzedaży do sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług tylko z tego powodu, że jest to sprzedaż dotowana., 2...
. Sprzedaż towarów oraz inne czynności określone w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...

SA/Ł 882/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-12-12

W świetle przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ brak jest podstawy prawnej...
do wydania decyzji o zwolnieniu od podatku od towarów i usług lub o odmowie takiego zwolnienia. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Haliny K. na decyzję Izby...

I SA/Łd 8/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-12-18

Art. 12a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ nakłada na komorników, dokonujących...
czynności egzekucyjnych, obowiązek płatnika podatku należnego od sprzedaży dokonanej w trybie egzekucji. Komornik jest płatnikiem podatku od towarów i usług tylko w przypadku...

I SA/Łd 1328/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-11-28

1. Wystawienie faktury niedokumentującej rzeczywistej sprzedaży nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług - w tym również na podstawie...
art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., Unormowanie art. 33 ust. 2 tej ustawy...

I SA/Łd 60/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-10-09

Należy odróżnić ewidencję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...
i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, podatnikiem zwolnionym z podatku od towarów i usług. Ponieważ 17.12.1994 r. przekroczyła kwotę sprzedaży...

I SA/Łd 17/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-10-09

1. Wyłączeniem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
i zawiera listę czynności, które należy uznać za wyłączone z podatku od towarów i usług. Wyłączeniem objęte są takie czynności składające się na grę jak wypłacanie...

I SA/Łd 1158/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-01-28

Usługi transportu międzynarodowego uważa się za eksport usług w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług...
ze skargi Andrzeja J. na decyzję Izby Skarbowej we W. z dnia 5 maja 1998 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące: sierpień, październik, listopad...
1   Następne >   +2   +5   +10   23