Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FSA 1/02 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

W stanie prawnym obowiązującym w 1999 r. spółka akcyjna mogła obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które dotyczyły...
Skarbowej w K. z dnia 9 października 2000 r. nr (...) w przedmiocie określenia podatku od towarów i usług oraz ustalenia dodatkowego zobowiązania w tym podatku - uchyla...

FSA 1/98 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-03-02

października 1995 r. w przedmiocie określenia kwoty zwrotu różnicy podatku od towarów usług za marzec 1995 r., 1/ uchyla zaskarżoną decyzję poprzedzającą ją decyzję Urzędu...
1995 r. w spółce akcyjnej 'T.P.' w B.-B. w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów usług za marzec 1995 r., zmniejszył tej spółce podatek do zwrotu...

FSA 3/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

Zwolnienie określone w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ dostępne...
. - Ośrodek Zamiejscowy w N.-S. z dnia 3 kwietnia 2002 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od listopada 1998 r. do grudnia 1999 r., 1. uchyla...

FSA 1-2/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-10-29

ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie...
podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe w 1997 oraz w 1998 roku - uchyla obie zaskarżone decyzje; (...). Skład orzekający Naczelnego Sądu...

FSA 2/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ mają okoliczności faktyczne sprawy...
w O. na decyzje Izby Skarbowej w O. z dnia 1 października 2001 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do czerwca i od sierpnia do grudnia...

FSA 2/02 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-04-07

w 1996 r. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym oraz w podatku importowym powstawało z mocy prawa. Pobór tych zobowiązań podatkowych...
podatku importowego, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - skargi oddala. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 20 września 2002 r., III SA...

FSA 1/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-08-25

Uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r...
. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, realizowane w sposób określony w art. 21 ust. 4 tej ustawy, należy wiązać z datą...

FSA 3/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-19

. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w G. z dnia 28 grudnia 1999 r. (...), zasądza...
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, dalej w skrócie: ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r., określił 'B.' S.A....

FSA 2/00 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-02-14

Z. z tytułu dokonanej sprzedaży w okresie zwolnienia od podatku; za usługi transportowe wykonane w miesiącu kwietniu 1996 r. przez Andrzeja A.; za usługi agencyjne wykonane...
od towarów i usług w wysokości 141.344,78 zł wynikającej z faktury VAT (...) z dnia 5.12.1996 r. - organ odwoławczy w uzasadnieniu swej decyzji stwierdza, że skoro spółka...