Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I FPS 2/05 - Uchwała NSA z 2005-09-12

Po dniu 30 kwietnia 2004 r. dopuszczalne jest ustalenie podatnikowi podatku od towarów i usług dodatkowego zobowiązania podatkowego za okresy rozliczeniowe sprzed dnia 1...
maja 2004 r. na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny...

I FPS 1/14 - Uchwała NSA z 2015-10-12

pozostawali zarejestrowani w kraju dla potrzeb podatku od towarów i usług, realizacja zasady neutralności, przez umożliwienie tym podmiotom odzyskania podatku zapłaconego w cenie...
Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. Nr 224, poz. 1801, ze zm.)?' podjął następującą uchwałę...

I FPS 8/16 - Uchwała NSA z 2017-03-06

art. 15 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), ponieważ wykonuje on działalność nie w formie...
przewidziane w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 13 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu...

I FPS 9/08 - Uchwała NSA z 2009-06-29

podatku od towarów i usług. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Prezes Izby Finansowej Marek Zirk - Sadowski, Sędzia NSA Adam Bącal (współsprawozdawca...
Skarbowej w W. z dnia 9 lipca 2007 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia 1999 r. do października 2000 r. po rozpoznaniu w dniu 29...

I FPS 2/07 - Uchwała NSA z 2007-10-08

z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym...
z o.o. w D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 30 grudnia 2004 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług po rozpoznaniu w dniu 8 października 2007 r...

I FPS 5/16 - Uchwała NSA z 2017-01-30

W sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług rozwiązanie spółki cywilnej po wniesieniu odwołania powoduje konieczność umorzenia postępowania odwoławczego na podstawie...
orzekający Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowieniem z dnia 27 września 2016 r., sygn. akt I FSK 326/15: 'Czy w sprawie podatku od towarów i usług...

I FPS 5/06 - Uchwała NSA z 2007-05-28

W świetle art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm./, w brzmieniu obowiązującym w okresie od dnia 1...
w B. z dnia 30 maja 2005 r., (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2004 r. po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2007 r. na posiedzeniu jawnym zagadnienia...

I FPS 6/17 - Uchwała NSA z 2018-02-26

., dla podmiotu niemającego siedziby w Polsce, który w dniu rozpoczęcia postępowania kontrolnego był zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce...
Skarbowej w W. z dnia 25 listopada 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec i sierpień 2012 r. oraz styczeń i marzec 2013 r. po rozpoznaniu...

I FPS 9/16 - Uchwała NSA z 2017-03-27

przez naczelnika urzędu skarbowego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych, do których określenia czy ustalenia...
2014 r., nr [...] w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług na poczet innych zobowiązań podatkowych po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2017 r. na posiedzeniu...

I FPS 2/16 - Uchwała NSA z 2016-10-24

Przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r...
nad należnym w podatku od towarów i usług za marzec 2015 r. po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 r. na posiedzeniu jawnym w Izbie Finansowej zagadnienia prawnego...
1   Następne >   +2   +5   10