Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPS 5/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-27

towarów używanych, zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...
akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, jeżeli jedną ze stron tej umowy jest podatnik podatku od towarów i usług. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Wiesława...

FPS 3/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-04-20

Wyłączenie zaniechania poboru podatku od towarów usług, określone w par. 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zaniechania poboru podatku...
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50, zm. Dz.U. nr 28 poz. 127, nr 129 poz. 599, Dz.U. 1994 nr 132 poz. 670...

FPS 6/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-06-30

i usług prawa do odliczenia, wynikającego z art. 19 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
. (...) na decyzję Izby Skarbowej w O. z dnia 29 listopada 2000 r., (...) w przedmiocie wymiaru podatku od towarów i usług po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym, wątpliwości...

III ZP 8/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1998-10-15

opłaty leasingowej oraz, że leasingodawca będzie refakturował tę kwotę na leasingobiorcę z uwzględnieniem tej samej stawki podatku od towarów i usług /VAT...
przez płatników podatku od towarów i usług; przykładem tych rozbieżności są orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 września 1997 r., III SA 461/97...

FPS 2/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-04-22

Przepis art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ nie ma zastosowania w sytuacji...
. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2002 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający Naczelnego Sądu...

FPS 10/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-10-29

Wydając w 1997 r. na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ decyzję...
określającą zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług /lub kwotę zwrotu różnicy podatku/ za określony miesiąc /miesiące/ 1995 r., organ podatkowy obowiązany...

FPS 5/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-06-30

. z dnia 6 grudnia 2001 r., (...) w przedmiocie wymiaru podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 1998 r. po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym, wątpliwości...
. dokonywał sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług i niepodlegającej opodatkowaniu tym podatkiem, miał prawo obniżyć podatek należny o całą kwotę podatku...

FPS 11/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-27

. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./, jeżeli przynajmniej w stosunku do jednej strony tej umowy, będącej podatnikiem podatku od towarów i usług, ma ona charakter...
usługi finansowej zwolnionej od tego podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U....

FPS 7/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-11-16

Naruszenie przez podatnika obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11...
poz. 50/ powoduje, że na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy traci on prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług tylko do tej części...

FPS 5/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-10-29

W świetle art. 25 ust. 3 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
Skarbowej w K. Ośrodek Zamiejscowy w N.-S. z dnia 22 lutego 1999 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 1998 r. po rozpoznaniu w dniu 29...
1   Następne >   +2   4