Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

VI SA/Wa 754/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-08

do grupy podatkowej w podatku od spadku i darowizn., Pytanie nr 203, brzmiało:, 'Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, jednym z płatników podatku od towarów i usług...
podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług, płatnikiem tego podatku są wyłącznie organy egzekucyjne wykonujące czynności egzekucji...

I FSK 1568/08 - Wyrok NSA z 2008-12-02

., nr [...] w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności adwokata wykonywanych z urzędu 1. oddala...
pisemnej interpretacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności adwokata wykonywanych z urzędu., 2. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia nawiązano...

SA/Bk 1304/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-11-05

zaskarżoną decyzję w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące styczeń, luty, marzec 1994 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w B. decyzją z dnia 21...
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ określił zobowiązanie Biura Usług i Porad Księgowych...

VI SA/Wa 926/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-07

od towarów i usług; nie zweryfikowała, czy istnieje podstawa do zwolnienia czynności z podatku od towarów i usług i zarazem podstawa pobrania od umowy podatku...
ustawy o podatku od towarów i usług; z tego względu od czynności prawnej pobrany został podatek od czynności cywilnoprawnych;, 6) wskazała, że nie była zobowiązana...

VI SA/Wa 1487/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-15

, więc wykazała się, zdaniem Komisji, zrozumieniem istoty problemu., Komisja dodała, że Zdająca zawarła oświadczenie pełnomocnika spółki w zakresie podatku od towarów i usług...
tj. wskazała, że 'z tytułu dokonania niniejszej czynności reprezentowana przez niego spółka nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)', jednakże, z pracy...

VI SA/Wa 1137/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-25

o notariacie dotyczących obowiązków notariusza i przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług, a także uchybienia...
w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług, Komisja Odwoławcza uznała, że brak jest podstaw do podwyższenia oceny z pierwszego projektu aktu notarialnego., W odniesieniu...

VI SA/Wa 2295/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

jednostkowej towarów uniemożliwiałoby dostawcy prawidłowe wystawienie faktur, które zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług winny zawierać w szczególności cenę...
jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto) i osobno wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług. Konsekwencje wadliwego wystawienia faktur...

VI SA/Wa 454/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-14

podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z dnia [...] października 1993 r.;, - umowę rachunku bankowego z dnia [...] listopada 1993 r., zawartą pomiędzy...
[...]. oraz dyrektora biura handlowego [...]., nie dowodzą wykonywania w ramach powierzonych zadań czynności zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług...

VI SA/Wa 626/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

, tj. uchwale z dnia 6 marca 2017 r., sygn. akt I FPS 8/16. Jej problematyka dotyczyła podatku od towarów i usług. Chodziło mianowicie o rozważenie, czy komornik sądowy...
prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz...

I SA/Kr 850/96 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-02-26

podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7 procent, usług zwolnionych od tego podatku oraz towarów i usług, do których nie mają zastosowania...
Nieuzasadnione jest stanowisko, że postanowienia zawarte w par. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1994 r. w sprawie określenia listy usług...
1   Następne >   +2   5