Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

III SA/Kr 670/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-11

adwokata w kwocie 240 zł, powiększone o należny podatek od towarów i usług. ...
od towarów i usług obowiązującą dla tego rodzaju czynności w dniu orzekania. Prezydent Miasta decyzją z dnia [...] 2012 r. nr [....] działając na podstawie art. 8 b...

III SA/Kr 1193/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-08

kwotę 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług...
przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. I., Decyzją Nr [...] z dnia [...] 2013 r. w sprawie...

II SA/Sz 214/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-08-09

Administracyjnego w Szczecinie na rzecz adw. N. M. kwotę [...] ([...]) złotych zawierającą należny podatek od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną...

II SA/Lu 771/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-05-27

pięć złotych dwadzieścia groszy) w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług. Decyzją z dnia [...] r...

II SA/Bk 554/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-03-19

prawnej udzielonej z urzędu - Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1348 ze zm.). Obejmują one opłatę ze czynności adwokata w kwocie 240 zł powiększoną o należny podatek od towarów...
i usług, wyliczony według 22% stawki w kwocie 52,80 zł, w tym także opłatę skarbową od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (vide: wyrok SN z 12.03.2003 r., III...

II SA/Sz 1082/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-05

od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną skarżącemu z urzędu. Zaskarżoną decyzją z dnia [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1...
, II. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rzecz adwokat M. O. kwotę [...] ([...]) złotych, zawierającą należny podatek...

III SA/Kr 1305/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-19

od towarów i usług obowiązującą dla tego rodzaju czynności w dniu orzekania. Decyzją z dnia 13 czerwca 2016 r. nr [...] Starosta orzekł o zatrzymaniu W.K. prawa jazdy kat. A, B...
na rzecz adwokata J. L. kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, podwyższoną o stawkę podatku...

II SA/Sz 1276/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-01-12

podatek od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną skarżącemu z urzędu. W dniu [...] r. Burmistrz Gminy G. wydał decyzję nr[...]m...

II SA/Sz 497/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-04

. C. kwotę [...] złotych zawierającą należny podatek od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną skarżącej z urzędu. Decyzją z dnia...

II SA/Sz 1138/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-11

- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rzecz adwokata M. Ł. kwotę [...] złotych, zawierającą należny podatek od towarów i usług, tytułem kosztów...
1   Następne >   +2   4