Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

III SA/Wa 502/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-19

od towarów i usług (zwany dalej: 'VAT') za styczeń 2015r.: 1) zobowiązał NUS do załatwienia wniosku Skarżącej o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej...
oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za grudzień 2014r., styczeń i lipiec 2015r., Zdaniem Skarżącej ww. naruszenie prawa ma charakter rażący...

I SO/Gd 2/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-08

roku, nr [...] w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do lipca 2014 roku oraz zabezpieczenia na majątku wraz z aktami...

I SA/Bk 54/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-02-17

fizycznych za lata 1999-2000 oraz zaległości z tytułu podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 1999-2000 r. postanawia: oddalić wniosek. Pismem z dnia 6...
Skarbowej w B. z dnia [...] grudnia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie restrukturyzacji zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób...

I SA/Wa 850/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-07

(dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20...

II SA/Po 435/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-28

, udzielonej skarżącemu z urzędu, kwotę [...] [...] złotych (w tym [...] - [...] - złotych tytułem podatku od towarów i usług) oraz kwotę 17 (siedemnaście) złotych tytułem zwrotu...

I SA/Wr 1881/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-04-25

w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od maja do grudnia 1994 r. I. w odniesieniu do niewykonania pkt I wyroku z dnia 4.11.2004 r. - oddala skargę. II...
ją decyzję Urzędu Skarbowego w G. z dnia [...] nr [...] , w sprawie określenia S. P. podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 1994 r. - obie w części...

I FSK 1366/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-15

z dnia 8 lutego 2002 r. sygn. akt I SA/Wr 1838/00 w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1996 r. postanawia oddalić skargę kasacyjną. Przedmiotem...
lutego 2002 r., sygn. akt I SA/Wr 1838/00 w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1996 r., Sąd ten odrzucił skargę jako niedopuszczalną na podstawie...

I FSK 1364/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-15

z dnia 8 lutego 2002 r. sygn. akt I SA/Wr 506/99 w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od sierpnia do grudnia 1993 r. postanawia oddalić skargę kasacyjną...
8 lutego 2002 r., sygn. akt I SA/Wr 506/99 w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od sierpnia do grudnia 1993 r., Sąd ten odrzucił skargę...

I FSK 1365/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-15

z dnia 17 maja 2002 r. sygn. akt I SA/Wr 1191/00 w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1994 r. postanawia oddalić skargę kasacyjną. Przedmiotem...
2002 r., sygn. akt I SA/Wr 1191/00 w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1994 r., Sąd ten odrzucił skargę jako niedopuszczalną na podstawie...

I SA/Ol 837/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-18

'[...]', nr '[...]' w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od marca do grudnia 1999r. z żądaniem wymierzenia grzywny w trybie art. 154 § 1 p.p.s.a. 1) wymierza Dyrektorowi...
'[...]' uchylającym decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od marca do grudnia 1999r., 2) zasądza...
1   Następne >   +2   6