Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II OSK 1098/20 - Wyrok NSA z 2020-09-30

podatkowego, w tym ustawy o podatku od towarów i usług. Sąd odnotował także, że z oświadczenia złożonego przez Skarżącego jako podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi...
i prawnym przepis ten powinien być zastosowany;, art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm...

II OSK 1334/20 - Wyrok NSA z 2020-09-30

. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) przez błędną wykładnię i w efekcie niewłaściwe...
rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatków od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701, z późn...

II OSK 1099/20 - Wyrok NSA z 2020-09-30

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) przez błędną wykładnię i w efekcie niewłaściwe zastosowanie do wykładni...
Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatków od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701, z późn. zm.) przez błędną...

III SA/Gd 390/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-11-10

pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przez błędną wykładnię., W uzasadnieniu skargi wskazano, że ani ustawa - Prawo wodne, ani rozporządzenie...
skarżącego bezpośrednie odwoływanie się do art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług nie jest wprost możliwe, albowiem przewiduje on definicję 'działalności rolniczej...

II SA/Łd 930/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-03-10

o ochronie gruntów rolnych i leśnych jest spójna z interpretacją tego pojęcia na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (vat). Odwołał się przy tym do odnoszącej się do art...
. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług interpretacji indywidualnej z 21 czerwca 2016 r., w której Dyrektor Izby Skarbowej w P. (w sprawie symb.:[...]) stwierdził...

II SA/Sz 1129/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-07-02

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych jest spójna z interpretacją tego pojęcia na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług., Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego...
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej również: 'uvat') przez błędną wykładnię,, Wskazując na powyższe, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit a)-c) oraz 200...

II OSK 1949/20 - Wyrok NSA z 2020-11-10

je za pojęcie równoważne lub bliskoznaczne do pojęcia cele rolnicze. Organ odwołał się do definicji działalności rolniczej z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...
o podatku od towarów i usług, przez przyjęcie, że pojęcie celu rolniczego należy utożsamiać z działalnością gospodarczą., Po jedenaste, błędną wykładnię i w efekcie niewłaściwe...

III OSK 3946/21 - Wyrok NSA z 2021-07-28

rolnicze. Organ przywołał treść ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, która przez działalność rolniczą rozumie produkcję roślinną i zwierzęcą...
dla celów rolniczych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw ' winien być zwolniony od opłat;, 9) art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

II OSK 1789/20 - Wyrok NSA z 2020-10-13

przez niezastosowanie,, - art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przez błędną wykładnię., W odpowiedzi na skargę Dyrektor wniósł o oddalenie...
utożsamiać z działalnością gospodarczą;, 11. § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatków towarów i usług oraz warunków stosowania...

II SA/Go 136/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-17

pkt 38 r.o.u.w. przez niezastosowanie,, - art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przez błędną wykładnię., Wskazując na powyższe...
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przez błędną wykładnię i w efekcie niewłaściwe zastosowanie do wykładni pojęcia 'pobór wód na cele rolnicze' przez przyjęcie...
1   Następne >   +2   +5   +10   14