Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wiążące informacje stawkowe X

I SA/Lu 211/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-06-29

użytkowy w budynku mieszkalnym sklasyfikowanym zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy w PKOB 113, w stawce podatku od towarów i usług: 23%, w podstawie prawnej: art. 41 ust. 1...
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy, utrzymał w mocy decyzję...

III SA/Wa 344/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-19

podatkiem od towarów i usług oddala skargę. A. sp. j. z siedzibą w S. (zwana dalej: 'Skarżąca', 'Strona', 'Spółka') pismem z 20 grudnia 2021 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...
') z [...] listopada 2021 r. w przedmiocie wiążącej informacji stawkowej na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usług., Zaskarżona decyzja została wydana w następujących...

I SA/Kr 640/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-25

Skarbowej określił J. C. - nazywanemu dalej 'Skarżącym', stawkę podatku od towarów i usług., 1.2. Po rozpoznaniu odwołania Skarżącego, decyzją z 24 marca 2022 r...
i Usług (PKWiU) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług., We wniosku oraz dalszych pismach uzupełniających opis Skarżący wyjaśnił między innymi, że w ramach...

I SA/Łd 973/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-29

: organ) o sklasyfikowania towaru 'fartuch z laminatem foliowym' według Nomenklatury scalonej na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Organ w wiążącej...
i usług w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz...

I SA/Łd 974/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-29

' według Nomenklatury scalonej na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Organ w wiążącej informacji stawkowej (dalej: WIS) z dnia [...] r. wskazał, że towar...
'fartuch medyczny ochronny' klasyfikowany jest do działu CN 62 oraz określił stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku...

I SA/Łd 975/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-29

' według Nomenklatury scalonej na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Organ w wiążącej informacji stawkowej (dalej: WIS) z dnia [...] r. wskazał, że towar...
'fartuch medyczny ochronny' klasyfikowany jest do działu CN 62 oraz określił stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku...