Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

VI SA/Wa 1844/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-30

przewidującego, iż jeżeli doradca restrukturyzacyjny rozlicza podatek od towarów i usług, to wynagrodzenie i zaliczki na wynagrodzenie z art. 42 i art. 43 Prawa upadłościowego...
są kwotami netto, podwyższanymi o należny podatek od towarów i usług. Zdaniem Skarżącej zwrócić jednak należy uwagę, iż zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o licencji doradcy...

II GSK 863/19 - Wyrok NSA z 2022-11-28

i usług tj. wskazała, że 'z tytułu dokonania niniejszej czynności reprezentowana przez niego spółka nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)', jednakże...
. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i w związku z tym nie będzie zobowiązana do naliczenia podatku VAT. Ponadto z uwagi na obowiązki...

VI SA/Wa 2144/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-20

uwzględniającą podatek od towarów i usług, co uczynił prawidłowo; Zdający użył słowa “brutto', co nie jest określeniem precyzyjnym. Interpretacja umowy co do tego. czy cena...
zawiera podatek od towarów i usług musiałaby być zatem dokonywana z pomocą art. 106c ustawy o podatku od towarów i usług;, e. przewidzieć termin i miejsce wydania przedmiotów...

VI SA/Wa 2379/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-05

od towarów i usług;, 2. Rzecz została komisantowi wydana na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego z dnia zawarcia umowy;, 3. Umowa powinna zawierać zapisy dotyczące...
od towarów i usług. Tymczasem z treści umowy nie wynika, jakich rzeczy ruchomych ona dotyczy, ich ilości, gatunku i ceny. Nie spełnia tego wymogu informacja, że dane te podane...

VI SA/Wa 2089/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-30

usług ochrony osób i mienia 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] maja 2019 r., 2. zasądza...
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej., Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie...

II SA/Go 345/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-06-29

o należną stawkę podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu. Decyzją z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...], Starosta skierował...

VI SA/Wa 523/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-14

kwotę 309,80 (trzysta dziewięć 80/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240,00 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 22 % podatku od towarów i usług kwotę 52,80...

VI SA/Wa 74/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-23

., czym spowodował narażenie na uszczuplenie podatku od towarów i usług za ww. okres w łącznej kwocie 333 759 zł. Treść postanowienia ogłoszono stronie w dniu [...] lipca 2020...
o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu...

VI SA/Wa 75/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-23

na uszczuplenie podatku od towarów i usług za ww. okres w łącznej kwocie 333 759 zł. Treść postanowienia ogłoszono stronie w dniu 16 lipca 2020 r. KGP podniósł, że Kodeks...
lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie...

VI SA/Wa 3186/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-09

wynagrodzenie w wysokości 240 zł, powiększone o należny podatek od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. ...
% podatku VAT. Decyzją z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] Komisja Kwalifikacyjna [...] Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1...
1   Następne >   3