Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

I FSK 1165/08 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za wrzesień 2006 r. umarza postępowanie kasacyjne. 1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 18 lutego 2008 r...
. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za wrzesień 2006 r., 2. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd I instancji ustalił, że skarżący w dniu 20...

I SA/Ke 188/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-10-25

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K.) z dnia [...] r. - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2011 r. - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów...
i usług za marzec 2011 r. - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2011 r. - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2011 r...

I SA/Rz 415/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-10-13

z dnia 26 kwietnia 2022 r., nr 1801-I E W.4253.63.2021 w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy lat 2015-2016 oddala skargę. S. S. (zwana dalej...
kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za listopad 2015 r., grudzień 2015 r., sierpień 2016 r., należnych odsetek za zwłokę oraz zabezpieczenia...

I FSK 1912/16 - Wyrok NSA z 2018-10-24

., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące luty, marzec, kwiecień, czerwiec...
pierwszej instancji decyzją z dnia 8 grudnia 2015 r. określił skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2010 r. Decyzja...

III SA/Wa 910/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-18

od towarów i usług oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych na poczet zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2008r...
nadpłat w podatku od towarów i usług oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych na poczet zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy...

I SA/Ke 248/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-01-13

sprawy ze skargi P.D. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za I i II kwartał 2014 r...
. oraz określenia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług kwoty podatku VAT do zapłaty za miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2014 r...

I SA/Kr 1071/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-31

oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za marzec i kwiecień 2011r. W toku prowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono, że w okresie marzec...
nienależnej korzyści związanej z rozliczaniem transakcji z tytułu podatku od towarów i usług (zwrot podatku). Organ I instancji wskazał na okoliczności świadczące...

I SA/Łd 564/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-12-03

przybliżone kwoty zobowiązań w podatku od towarów i usług za luty i marzec 2013 roku postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2) przyznaje i nakazuje wypłacić...
zobowiązań w podatku od towarów i usług za luty i marzec 2013 roku. Pismem z 29 listopada 2019 r. pełnomocnik strony skarżącej cofnął skargę i wniósł o zasądzenie kosztów...

I SA/Sz 109/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-01-31

[...] Nr [...] w przedmiocie określenia podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie sądowe 2. zwrócono stronie skarżącej kwotę...
[...] Nr [...] w przedmiocie określenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego., Sąd uznał cofnięcie skargi za skuteczne., W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł...

I SA/Sz 110/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-01-31

[...] Nr [...] w przedmiocie określenia podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie sądowe 2. zwrócić stronie skarżącej kwotę...
[...] Nr [...] w przedmiocie określenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego., Sąd uznał cofnięcie skargi za skuteczne., W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100