Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Go 317/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-07-16

Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług za maj i czerwiec 2007 r. wraz z odsetkami za zwłokę oddala...
2010 r., skarżąca zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o umorzenie w całości zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług za kwiecień, maj, czerwiec, lipiec...

I FSK 333/06 - Wyrok NSA z 2006-12-20

1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ oraz kwestionowanych w tym zakresie zmian legislacyjnych posługuje się Trybunał...
. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za okres od stycznia do lipca i od września do grudnia 2000 r. 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje...

I SA/Op 822/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-02-07

z tytułu podatku od towarów i usług oddala skargę. Wnioskiem z dnia 28.12.2012 r., uzupełnionym pismem z dnia 16.01.2013 r., 'A' I. P., B. K. i M. K. Spółka jawna z K. (dalej...
jako: skarżąca, Spółka), zwróciła się o udzielenie - w ramach pomocy de minimis - ulgi w formie rozłożenia na raty zapłaty zaległości w podatku od towarów i usług za: III...

I SA/Sz 712/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2023-02-15

Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od towarów i usług za listopad 2015 r. wraz z odsetkami za zwłokę oddala skargę...
Skarbowego w K. z dnia 18 maja 2022 r. nr 3209-SEW.4263.24.2022 odmawiająca D. K. umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od towarów i usług za listopad 2015 r...

III SA/Wa 2807/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-25

decyzję w części odmawiającej umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od towarów i usług za III kwartał 2010 r. w kwocie 377.403,12 zł (słownie: trzysta...
) z [...] lipca 2019 r. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od towarów i usług za III kwartał 2010 r., W powyższej decyzji organ odwoławczy...

I SA/Lu 691/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-01-10

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług z odsetkami za zwłokę uchyla zaskarżoną decyzję...
[...] orzekającej o rozłożeniu na 12 rat zapłaty zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług za: 1/2012, 2/2012, 4/2012, 5/2012 i 7/2012 w łącznej wysokości [...] zł...

I SA/Kr 617/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-15

i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla interpretację indywidualną w zaskarżonej części, II. zasądza od Szefa...
podatkowego w indywidulanej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny nieruchomości, wystawienia faktury VAT oraz określenia...

III SA/Wa 1700/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-28

w podatku od towarów i usług za październik 2004 r. i kwiecień 2005 r. oraz odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług...
w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług za miesiące październik 2004 r. i kwiecień 2005 r. w łącznej kwocie 57.294,00 zł...

I SA/Go 171/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-08-10

. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od towarów i usług za okres...
Skarbowego wpłynął wniosek skarżącego o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług za styczeń i luty 2016 r. W uzasadnieniu wnioskodawca podał...

I SA/Gl 958/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-22

: [...] odmawiającej:, 1) umorzenia zaległości z tytułu podatku od towarów i usług w kwocie [...]zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie [...]zł (w tym za: I kwartał 2010 r...
% wskazanej zaległości z tytułu podatku od towarów i usług wraz z odsetkami za zwłokę (w tym za: I kwartał 2010 r. zaległość w kwocie [...]zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100