Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

I SA/Rz 449/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-10-12

kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z udzielonej z urzędu, które nie zostały pokryte, pełnomocnik zaznaczyła, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, wobec czego...
wynagrodzenia należnego pełnomocnikowi powiększono o kwotę podatku od towarów i usług, liczonego według stawki podstawowej, w wysokości 55,20 zł., Sąd, pomimo oświadczenia...

I SA/Sz 661/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-04

nr [...] z [...] czerwca 2020 r. określił zobowiązanemu podatek od towarów i usług w kwocie [...]zł oraz wezwał do zapłaty przedmiotowego podatku w wysokości [...] zł, tj. różnicy...
z tytułu podatku od towarów i usług przedawniło się najpóźniej z dniem 31 grudnia 2020 r., a postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte po upływie tego terminu;, 2...

I SA/Lu 630/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2023-02-08

ze zm. - u.p.e.a.). Spółka ostatnią deklarację podatku od towarów i usług złożyła za marzec 2018 r. Dochód wykazała po raz ostatni za 2017 r. Od 10 września 2019 r...
. jest wykreślona 'z obowiązku w zakresie podatku od towarów i usług'. Nie prowadzi działalności. W myśl Krajowego Rejestru Sądowego spółka zawiesiła prowadzenie działalności...

III SA/Lu 1339/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-04-28

w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia [...] r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). - o stawkę podatku...
od towarów i usług w wysokości 23%. Stąd kwota należna pełnomocnikowi z tytułu jego wynagrodzenia wynosi łącznie [...] zł (240 zł + [...] zł należnego podatku od towarów...

III SA/Łd 749/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-03-24

dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. Decyzją z [...] Zakład...
, podwyższoną zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia o kwotę podatku od towarów i usług, wyliczoną według 23% stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie...

I SA/Rz 695/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-01-21

wynagrodzenie radcy prawnemu P.K. w kwocie 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć i 20/100) złotych, w tym podatek od towarów i usług w kwocie 55,20 (pięćdziesiąt pięć i 20/100...
w kwocie 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć i 20/100) złotych, w tym podatek od towarów i usług w kwocie 55,20 (pięćdziesiąt pięć i 20/100) złotych, za pomoc prawną...

I SA/Rz 340/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-08-29

. w kwocie 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć i 20/100) złotych, w tym podatek od towarów i usług w kwocie 55,20 (pięćdziesiąt pięć i 20/100) złotych, za pomoc prawną...
podatku od towarów i usług, liczonego według stawki podstawowej, w wysokości 55,20 zł., Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia przyznano pełnomocnikowi skarżącej kwotę...

I SA/Rz 869/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-18

dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym podatek od towarów i usług w kwocie 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, za pomoc prawną udzieloną z urzędu. Przedmiotem...
, powiększone o należny od tej kwoty podatek od towarów i usług w wysokości 55,20 zł. ...

I SA/Op 69/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-14

w sprawie dotyczącej odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 240 zł. Do powyższej kwoty należy doliczyć 22 % podatku od towarów...
i usług tj. kwotę 52,80 zł. Tym samym koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa w niniejszej sprawie wynoszą: 292,80 zł ,a nie jak wskazano wskutek...

III SA/Łd 244/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-31

z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.), zwaną dalej ustawą o VAT...
, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 5a ustawy o VAT towary i usługi...
1   Następne >   +2   +5   +10   63