Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

III SA/Lu 432/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-10-13

udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2019 r. poz. 18), należało przyznać od Skarbu Państwa stosowne wynagrodzenie z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. ...
Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie kwotę [...]zł ([...] złotych i [...] groszy) w tym [...] zł ([...] złotych i [...] groszy) podatku od towarów...

II SA/Lu 23/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-05-24

pięć złotych dwadzieścia groszy), w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) z tytułu podatku od towarów i usług. Decyzją z dnia [...] listopada 2017...

III SA/Lu 773/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-05-05

złotych i dwadzieścia groszy) podatku od towarów i usług. Zaskarżoną decyzją z [...] września 2021 r., nr [...], Odwoławcza Komisja Stypendialna [...] utrzymała mocy...
skarżącemu, powiększonego o podatek od towarów i usług, według norm prawem przepisanych. Pełnomocnik oświadczył, że wynagrodzenie w przedmiotowej sprawie nie zostało...

IV SA/Wr 93/23 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2024-01-30

(słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 89,80 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), tytułem...
zł wraz z podatkiem od towarów i usług), pomijając przy tym dyspozycję § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia ...

III SA/Łd 77/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-29

dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej A. M. z urzędu. Dziekan...
także obowiązek terminowego regulowania należności z tytułu opłat za studia oraz opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet [...]. Zgodnie z art. 160 a ustawy Prawo...

II SAB/Po 46/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-14

dziesięć złotych 40/100) tytułem podatku od towarów i usług. Decyzją Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania z dnia [...] 2014 r. G. M. została skreślana z listy...
za czynności adwokatów (wynagrodzenie zawiera również stawkę podatku od towarów i usług), tj. w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r...

II SA/Lu 300/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-16

(Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie) wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych...

III SA/Kr 267/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-07-18

podwyższoną o podatek od towarów i usług przewidziany dla tego rodzaju czynności. Rektor Uniwersytetu decyzją z 14 grudnia 2016 r. na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 i art. 127 §...

II SA/Sz 644/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-10-05

- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie - na rzecz radcy prawnego P. K. kwotę [...] złotych zawierającą należny podatek od towarów i usług tytułem wynagrodzenia...

III SA/Lu 51/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-06-02

) podatku od towarów i usług. Zaskarżoną decyzją z dnia 10 grudnia 2021 r., nr [...] Odwoławcza Komisja Stypendialna dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (dalej...
1   Następne >   +2   +5   10