Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

II SA/Łd 781/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-01-10

. przy ulicy [...] kwotę 240 złotych (dwieście czterdzieści) powiększoną o należny podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej...
skarżącej kwotę 240 zł, powiększoną o należny podatek od towarów i usług w związku ze złożonym oświadczeniem, że koszty te nie zostały pokryte ani w całości, ani w części...

II SA/Wa 814/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-02

. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...
. oraz nr [...] z dnia [...] lutego 2014 r. na łączną kwotę 4000 zł (powiększoną o kwotę podatku VAT w wysokości 920 zł) obejmowały całość postępowania dyscyplinarnego, na które składało...

III SA/Łd 242/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-12-14

przy ul. [...] w Ł. kwotę 295,20,- (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej...

II SA/Wa 837/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-11

, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą...
, zgodnie z rozporządzeniem koszty wynoszą [...] zł + 23% podatku VAT, co daje kwotę [...] zł. Koszty Komisji Dyscyplinarnej II instancji, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 4...