Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

I GSK 876/08 - Wyrok NSA z 2009-10-14

2008 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 20 maja 2008 r., sygn. akt I SA...
., nr [...] w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług z następującym uzasadnieniem., W dniu 14 stycznia 2005 r. na podstawie zgłoszenia celnego...

I OSK 439/06 - Wyrok NSA z 2007-05-08

) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz kwotę 52,80 zł (pięćdziesiąt dwa 80/100) tytułem podatku od towarów i usług a nadto kwotę 17 zł...

II OSK 275/06 - Wyrok NSA z 2007-07-06

Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata J. J. kwotę 219,60 (słownie: dwieście dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt groszy) złotych zawierającej podatek od towarów i usług...

II SA/Wa 271/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-03

o kwotę należnego podatku od towarów i usług w wysokości 52,80 zł (pięćdziesiąt dwa złote 80/100), tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Dyrektor...