Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Rz 1601/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-12-15

), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...
się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, co wynika...

II SA/Gd 731/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-11

ust. 1, 2 i 3 u.g.n. oraz wydanie w celu obejścia przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm...
obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług, świadczy treść uzasadnienia uchwały oraz analiza okoliczności uzasadniających dokonanie scalenia i podziału nieruchomości...

II SA/Lu 288/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-06-17

z urzędu, w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług. Wyrokiem z dnia 20 marca 2012 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II...

II SA/Lu 582/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-19

udzielonej z urzędu, w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2013r...

II SA/Lu 969/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-03-23

złote osiemdziesiąt groszy) podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia [...]października 2006 r., znak: wydanym na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144...
,, - lokalizowanie obiektów usługowych, a także budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych (z wyjątkiem usług szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia...

IV SA/Wa 348/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-22

80/100) złotych stanowiącą 22 % podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz kwotę 17 (siedemnaście) złotych tytułem zwrotu...

IV SA/Wa 1352/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-08

oraz kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych stanowiącą 22 % podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zaskarżoną...

II SA/Lu 154/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-19

od towarów i usług. Decyzją z dnia [...] maja 2001 r., nr [...] Starosta C. zatwierdził projekt scalenia gruntów obrębu R., gmina S.,, o łącznej powierzchni [...] ha. Decyzja...
dwadzieścia groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) należnego podatku...

IV SA/Wa 978/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-10

) stanowiącą 22% podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] marca 2007 r. Nr [...] Minister Rolnictwa...

II SA/Łd 1204/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-02-22

dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącej. Decyzją z dnia...
1   Następne >   2