Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

VIII SA/Wa 558/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

za usuwanie odpadów nie zawierają 7% stawki podatku VAT, podczas gdy wskazany wyżej przepis ustawy o cenach mówi, że w cenie uwzględnia się już podatek od towarów i usług (VAT...
. z art. 2 ustawy o cenach. Zdaniem skarżącego, można postawić tezę, że cena towaru lub usługi nie obejmuje podatku VAT tylko wtedy, gdy te nie są takim podatkiem obciążone...

I FSK 1117/15 - Wyrok NSA z 2017-06-08

indywidualną Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Szefa Krajowej...
dotyczącej podatku od towarów i usług, wskazując we wniosku, że jest spółką prawa handlowego, której jedynym wspólnikiem jest Gmina P. (dalej: Gmina), oraz że decyzją władz...

I SA/Wr 1697/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-11-10

rachunek czynności określone w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, co ma miejsce...
w szczególności w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej - jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy., 2...

I SA/Wr 2820/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-10-19

Podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, zaliczonych...
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ jest zwolniona od podatku. Naczelny Sąd...

I SA/Wr 533/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-12-18

Zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
we W. na decyzję Izby Skarbowej we W. z dnia 31 stycznia 1999 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług - uchyla zaskarżoną decyzję, (...). Zaskarżoną decyzją...

III SA/Kr 1290/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-02

z terenu gminy G - netto 6,65 zł (słownie: sześć złotych 65/100) za 1 m3 dostarczonej wody, powiększone o podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej...
odrębnymi przepisami., 2. Grupa II - pozostali odbiorcy - netto 6,65 zł (słownie: sześć złotych 65/100) za 1 m3 dostarczonej wody, powiększone o podatek od towarów usług (VAT...

SA/Sz 2234/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-04-01

. w podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj 1995 r. Z uzasadnienia tej decyzji wynika, że Urząd Miasta w 1994 r. dokonywał sprzedaży towarów i usług...
przekraczający wysokość kwoty zobowiązującej gminę na podstawie art. 14 ustawy do opodatkowania czynności określonych w art. 2 ust. 1 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług...

I SA/Łd 575/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-11-10

z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., Nie wystąpiła zatem negatywna przesłanka zwolnienia...
podatkowego przewidziana w art. 7 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Gminy Z. na decyzję...

I SA/Łd 571/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-01-18

do zwolnienia od opodatkowania, przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz...
w przepisach art. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym po przekroczeniu kwoty, określonej w art. 14 ust. 1 pkt 1, cytowanej...

V SA/Wa 2151/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-17

zmienionych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług., 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf...
. 5a, 5b i 9a., 11. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny...
1   Następne >   +2   +5   +10   15