Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

II SA/Go 520/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-10-16

, należności celnych wywozowych i innych środków przewidzianych w wymianie towarowej oraz podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług związanych z pozaunijnym obrotem...
od towarów i usług związanych z pozaunijnym obrotem towarowym - wymagało wszechstronnej znajomości przepisów prawa i umiejętności ich praktycznego zastosowania...

I OSK 2441/16 - Wyrok NSA z 2018-03-27

i usług z tytułu importu towarów, podatku akcyzowego, podatku od gier, opłaty paliwowej itp., 3) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie między innymi przestępstw...
formacji należy w szczególności: 1) wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego, 2) wymiar i pobór należności celnych, podatku od towarów...

III SAB/Kr 101/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-29

o podatku od wydobycia niektórych kopalin i ustawą o podatku od towarów i usług (o wysokim stopniu trudności i złożoności)., W konsekwencji przyjęcia powyższego stanowiska...
, że w istocie są to te same zadania (prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie podatku akcyzowego oraz w zakresie uregulowanym ustawą o grach hazardowych, ustawą...

II SA/Bk 706/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-18

jest ustalenie, jakie skutki miały przeprowadzone kontrole, tj. czy podczas przeprowadzania odpraw miał miejsce przemyt towarów, czy wyłudzenie podatku od towarów i usług. Słusznie...

II SA/Rz 1060/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-03-06

cło, podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy czy podatek dochodowy ani żadna inna danina publiczna. Towar wywożony poza granicę Państwa wywożony był bez nałożonych...
Europejskiej. Od wielu lat ujawniane są próby wyłudzania podatku VAT poprzez zgłaszanie towarów do procedury wywozu wewnątrz kraju, odładowywanie części towarów w trakcie przewozu...

III SA/Kr 980/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-29

należności celnych, podatku od towarów i usług i innych dochodów budżetowych i naliczanie odsetek i nieterminowych wpłat, korygowanie rozliczenia wpłat, wyjaśnianie wpłat...
za granicę towarów będących przedmiotem obrotu towarowego z zagranicą, zwalczanie i ściganie przestępstw i wykroczeń skarbowych, wymiar i pobór podatku VAT i podatku...

II SA/Wa 1438/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-03

z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., Zdaniem Szefa Służby Celnej stosowanie przez wnioskodawcę przed dniem 1 września 2003 r...
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), co umożliwiło prowadzenie przez Służbę Celną postępowań podatkowych...

I OSK 632/14 - Wyrok NSA z 2015-06-03

regalu oraz towaru. Sprawa ta zakończyła się umorzeniem przez Prokuraturę Rejonowa w [..]prowadzonego dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego (sygn. akt...
zgłoszenia celnego i rewizji, obejmowanie towaru wnioskowaną procedurą lub nadanie towarom innego przeznaczenia celnego itp., (p. karta 150 i 185 akt osobowych), oczywistym...

I OSK 656/12 - Wyrok NSA z 2013-01-15

. 11 pkt 7 nadała nowe brzmienie art. 11 i wprowadziła dodatkowe przepisy art. 11 c, d, e, f, g, h w ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług...
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zdaniem Szefa Służby Celnej stosowanie przez wnioskodawcę przed dniem 1 września 2003 r. przepisów prawa...

I OSK 1983/13 - Wyrok NSA z 2014-07-29

) wymiar i pobór należności celnych, podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, podatku akcyzowego, podatku od gier, opłaty paliwowej itp., 3) rozpoznawanie...
towarów z tego obszaru, a także wykonywania obowiązków określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od gier. W myśl zaś art. 2...
1   Następne >   2