Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

III SA/Wr 654/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-03-20

Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. Nr [...] z dnia 29.06.2006 r. o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego zapłatę podatku od towarów i usług, zaświadczenie...
- zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, potwierdzającego uiszczenie przez sprowadzającego ten pojazd z zagranicy podatku od towarów i usług od ww. pojazdu...

I OSK 137/17 - Wyrok NSA z 2019-02-21

rynku., W kwestii wyodrębnienia kwoty netto i kwoty podatku od towarów i usług VAT organ wskazał, że postanowienie w przedmiocie przyznania dozorcy zwrotu koniecznych...
art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zw. z art. 102 § 2 u.p.e.a., poprzez jego niezastosowanie i nie uwzględnienie...

I OSK 1678/17 - Wyrok NSA z 2019-02-21

rozeznania rynku., W kwestii wyodrębnienia kwoty netto i kwoty podatku od towarów i usług VAT organ wskazał, że postanowienie w przedmiocie przyznania dozorcy zwrotu...
. naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zw. z art. 102 § 2 u.p.e.a., poprzez jego niezastosowanie i nie uwzględnienie...

III SA/Łd 305/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-07-20

, w których: wniosła o wykazanie, że przewóz 7167 litrów oleju napędowego wiązał się z wykonaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na okoliczność...
podatkiem od towarów i usług. W ocenie Dyrektora IS, Naczelnik UC-S dokonał oceny interesu publicznego w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującym przepisem - art. 21 ust...

III SA/Gl 373/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-24

gdy ustalono, że nie doszło do uszczuplenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, postępowania te umarza się'., Z kolei z przepisu art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 9...
był przewożony ze składu podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym i podatek akcyzowy oraz należny podatek od towarów i usług zostały...

I OSK 333/18 - Wyrok NSA z 2019-02-21

na kwotę netto i należną kwotę podatku od towarów i usług VAT oraz niezwłoczne odebranie 24 pojazdów, które nadal znajdują się pod dozorem na parkingu położonym w G. k/Płocka...
netto, czyli bez podatku od towarów i usług VAT, czy też brutto, a więc z tym podatkiem. Postanowienie w przedmiocie przyznania dozorcy zwrotu koniecznych wydatków...

III SA/Łd 171/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-21

akcyzowy oraz należny podatek od towarów i usług zostały wpłacone przez podmiot wysyłający a ujawnione nieprawidłowości są wynikiem oczywistego błędu i dotyczą...
. o podatku akcyzowym i podatek akcyzowy oraz należny podatek od towarów i usług zostały wpłacone przez podmiot wysyłający a ujawnione nieprawidłowości są wynikiem oczywistego...

I OSK 548/13 - Wyrok NSA z 2014-10-24

zapłaty akcyzy na terytorium kraju oraz zaświadczenia wydanego przez właściwy organ potwierdzający uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw...
materiału dowodowego oraz należytej jego oceny (art. 77 § 1 i art. 80 K.p.a.)., Odnosząc się do kwestii uiszczenia przez skarżącego podatku od towarów i usług (VAT), Sąd podał...

II SA/Rz 499/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-04-27

dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy) tytułem sporządzenia...
w rozprawie przed NSA, to należna mu z tego tytułu opłata wynosi 180 zł. Powiększona ona została o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

I OSK 97/17 - Wyrok NSA z 2018-12-05

podatku od towarów i usług VAT organ wskazał, że postanowienie w przedmiocie przyznania dozorcy zwrotu koniecznych wydatków oraz wynagrodzenia za dozór nie ma charakteru...
naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 102 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz art. 77 § 1 k.p.a....
1   Następne >   +2   +5   +10   54