Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

II SA/Rz 1373/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-04

(słownie: sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt...
ust. 3 rozporządzenia z 2002 r. - została powiększona o obowiązującą w dniu orzekania stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

III SA/Kr 687/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-10-08

złotych), podwyższone o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązujące w dniu orzekania...

III SA/Kr 1718/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-06

i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu (art. 89 ust. 4 ustawy...
budżetowa (art. 89 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów...

III SA/Łd 1001/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-03-26

od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu (art. 89...
do nakładu pracy geodety. Organ administracji nie dokonał także rozeznania, co do obowiązujących na rynku cen usług oferowanych przez wykonawców prac geodezyjnych w zakresie...

II SA/Bd 1224/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-03-12

podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu (art. 89...
., Za nieuzasadniony SKO uznało również zarzut błędnego ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego. Cena usług geodezyjnych w niniejszym postępowaniu została...

III SA/Łd 1128/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-01

, że wynagrodzenie geodety, będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, podwyższa się o kwotę podatku VAT. Kolegium wiadomym jest z urzędu, wobec...
, będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, podwyższa się o kwotę podatku VAT. Kolegium wiadomym jest z urzędu, wobec prowadzenia innych...

I OSK 1533/18 - Wyrok NSA z 2018-12-19

od towarów i usług, podwyższa się o kwotę podatku VAT. Kolegium wiadomym jest z urzędu, wobec prowadzenia innych postępowań w sprawie kosztów postępowań rozgraniczeniowych...
rozgraniczenia, o przedstawienie kalkulacji ceny za wykonanie usługi geodezyjnej (rozgraniczenia) w oparciu o przepisy ww. rozporządzenia., W odpowiedzi przedsiębiorca wskazał...

III SA/Lu 324/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-05-07

pięć złotych i dwadzieścia groszy), w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) podatku od towarów i usług. Zaskarżonym postanowieniem...

III SA/Łd 561/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-11-10

. [...] kwotę 738 (siedemset trzydzieści osiem) złotych obejmującą podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącym z urzędu...
zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie czynności rozgraniczenia do 5 podmiotów wykonujących usługi geodezyjne, z których ofertę złożyła tylko firma G. S.C....

III SA/Łd 442/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-01-18

dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. Postanowieniem z dnia...
oraz 398,71 zł zwrotu podatku akcyzowego. Łączny roczny dochód skarżącego to kwota18706,54 zł (13395,64 zł + 4912,19 zł + 398,71 zł) zaś w przeliczeniu na jeden miesiąc...
1   Następne >   3