Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

I SA/Ol 424/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-11-05

z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń 2005 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Dyrektora...
określono Regionalnej Rozgłośni 'Radio' S.A. zobowiązanie w podatku od towarów i usług za styczeń 2005r. w kwocie 1.059 zł oraz ustalono dodatkowe zobowiązanie podatkowe...

VI SA/Wa 1138/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym., 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy:, 1) podatku od gier;, 2) podatku od towarów i usług oraz podatku...
, a nie z korzystaniem z usług konkretnej telewizji. Są świadczeniem przymusowym i bezzwrotnym o charakterze publicznoprawnym, z góry nakierowanym na realizację określonych...

I SA/Go 1026/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-21

Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2006 r. p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia...
. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2006 r., Wyrokiem z dnia 14 lutego 2013 r. tut. Sąd oddalił skargę...

VI SA/Wa 3537/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-07

demonstracyjnych/testowych przysługuje w odniesieniu do tych pojazdów odliczenie podatku od towarów i usług w pełnej wysokości' (interpretacja ogólna Ministra Finansów...
działalności część towarów handlowych skarżąca wykorzystuje jako pojazdy demonstracyjne, wyłącznie celem ich odprzedaży. W konsekwencji skarżąca nie jest również obowiązana...