Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

I SA/Łd 945/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-28

powiększoną o należny podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu stronie skarżącej. Postanowieniem z 23 października 2017...
radcy prawnemu M. S. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych powiększoną o kwotę podatku od towarów i usług tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...

GSK 341/04 - Wyrok NSA z 2004-06-15

wyrobów alkoholowych w 2001 roku:, - dla całej sprzedaży wyrobów alkoholowych w punkcie sprzedaży;, - bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, należnego...
od tej sprzedaży;, II stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności w części uwzględniającej przy obliczeniu wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych podatek od towarów i usług...

II FSK 38/18 - Wyrok NSA z 2018-07-24

opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi. W rozpoznawanej sprawie realizację umowy o współpracy z 1 kwietnia 2013 r. potwierdzają dwie faktury...
od skarżących w sytuacji ich współpracy z 'K. [...]' S.A., Zazwyczaj reklama ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania...

GSK 860/04 - Wyrok NSA z 2004-11-19

alkoholowych - wartości sprzedaży napojów alkoholowych bez uwzględniania podatku od towarów i usług, należnego od tej sprzedaży oraz zasądził od Burmistrza T. na rzecz...
nie obejmuje podatku od towarów i usług. Spółdzielnia dokonała opłaty za korzystanie z zezwolenia w latach 1999 - 2001 łącznie z podatkiem VAT, jednak, jej zdaniem...

II SA/Kr 1581/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-12-22

wyrobów alkoholowych, która nie obejmuje podatku od towarów i usług., 3. Przesłanką zastosowania podwyższonej opłaty nie jest całkowity przychód ze sprzedaży alkoholu...
alkoholowych wartości:, - dla całej sprzedaży wyrobów alkoholowych w punkcie sprzedaży,, - bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, należnego od tej sprzedaży;, uchyla...

II SA/Kr 2088/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-01-17

przez wartość sprzedaży wyrobów alkoholowych /netto/, która nie obejmuje podatku od towarów i usług., 3. 'Naliczenie opłaty' nie jest decyzją w rozumieniu art. 104 Kpa...
, - bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, należnego od tej sprzedaży,, II. uchyla zaskarżone akty naliczenia,, III. zasądza od Prezydenta Miasta K. na rzecz skarżącej...

SA/Lu 36/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-02-09

. na rzecz 'AV' w D., a tym samym pozbawienie skarżących Zakładów możliwości skorzystania z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług...
nie podlega akcyzie, a równocześnie zwiększenie należnego podatku od towarów i usług o wartość podatku akcyzowego rozliczonego stosownie do par. 8 rozporządzenia Ministra...

I SA/Łd 862/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-18

w Ż., przy ul. B. 88. W dniu 26 września 2012 r. A. Spółka z o.o. wystawiła fakturę nr 15/09/2012, wartość netto 60.000,00 zł, podatek od towarów i usług 13.800,00 zł...
na poszczególne części. W takim bowiem przypadku podstawa wyliczenia przedmiotowej opłaty nie odpowiadałaby podstawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług., W skardze...

III SA/Łd 543/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-10-07

od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu. Decyzją z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. na podstawie art...
Administracyjnego w Łodzi radcy prawnemu A. K. prowadzącemu Kancelarię Radcy Prawnego A. K. w Ł. ulica A 85a lokal 4 kwotę 600 (sześćset) złotych obejmującą podatek...

II SA/Po 537/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-08-28

za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Skoro w przypadku sprzedaży na rzecz kontrahentów z Unii Europejskiej...
o wychowaniu w trzeźwości do wartości sprzedaży winny być wliczane tylko wartości transakcji, które podlegają podatkowi od towarów i usług lub podatkowi akcyzowemu...
1   Następne >   3