Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol

VIII SA/Wa 573/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-28

, że w cenie uwzględnia się już podatek od towarów i usług (VAT), zatem stawki podane w zaskarżonej uchwale powinny uwzględniać w sobie należny podatek i zawierać cenę brutto...
to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług...

II SA/Go 796/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-21

jest również uwzględnić obciążenia z tytułu podatku od towaru i usług. Podkreślił również, iż w dalszej kolejności następować będzie konkretyzacja tej opłaty w odniesieniu...
, odrębnych , uwzględnia się podatek od towarów i usług. Podkreślał, iż ustawy o cenach, nie stosuje się jedynie wówczas, gdy dochodzi do obrotu pomiędzy osobami...

I SA/Ke 202/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-07-16

zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach towarów i usług. Określona w uchwale wysokość opłat winna zawierać cenę całkowitą zawierającą w sobie wliczony należny podatek...
od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem...

I SA/Sz 686/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-10-12

ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w S. z dnia 30 czerwca 2017 r. znak: [...], [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy od stycznia...
. W następstwie prowadzonego postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2012 r. Spółka utraciła płynność finansową...

I SA/Sz 781/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-11-15

[...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień, październik, listopad i grudzień 2011 r. p o s t a n a w i a: odmówić skarżącej przyznania prawa...
określających zobowiązania w podatku od towarów i usług - prawdopodobnie zamiarem uniknięcia egzekucji administracyjnej., Jednakże niezależnie od faktycznych powodów takiej decyzji...

I SA/Lu 713/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-16

z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2015 r. p o s t a n a w i a odmówić przyznania prawa pomocy. Wnioskiem złożonym...
z rachunków bankowych strony, deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. oraz wykazu posiadanego majątku które stanowią wystarczający i zarazem...

II SA/Ol 728/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-02-18

zgodnie z § 2 ust. 3 wskazanego wyżej rozporządzenia podwyższona o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 22%., Mając na uwadze powyższe, należało orzec...
dwadzieścia złotych) powiększonej o należny podatek VAT. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2008r., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Ol 416/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-07-19

. Stawki opłat podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)., § 5. 1. Ustala się opłatę roczną za umieszczanie reklamy /banera reklamowego/ na kładce...
reklamowego! podlega opłacie wg stawki jak za pełny metr kwadratowy., 3. Stawki opłat podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)., § 6. 1. Podmiot...

III SA/Wr 107/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-10-29

i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 ze zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2006 r., nr 54, poz...
ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2006 r., nr 54, poz. 535 ze zm.), Zgodnie z przywołanym przepisem art. 2 ust. 1 o cmentarzach...

II SA/Lu 462/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-11-07

w aktach wykonawczych do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, jak również jest sprzeczny z przepisami o podatku od towarów i usług. Trafnie Wojewoda powołuje się na §...
treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), w szczególności art. 106b ust. 1 pkt 1, obligujących...
1   Następne >   +2   +5   9