Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

I SA/Wr 1008/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-03

w W. z dnia [---] nr [---] w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2006 r. postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Skarżąca...
Spółka, prowadząca działalność w zakresie usług archiwizacyjnych i przechowywania dokumentów, wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych wskazując, że w wyniku wniesienia 32...

IV SA/Wr 536/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-12-29

prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...
czynności w przepisach o podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stawka podatku od towarów i usług wynosi zaś 23% (art. 41 ust. 1 ustawy...

I SA/Wr 1515/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-02

Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za październik 2005 r...
, poprzez przedłożenie w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania odpisu zeznania podatkowego skarżącego dot. podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2007...

II GSK 1493/11 - Wyrok NSA z 2012-10-18

dodatkowego zobowiązania podatkowego określonego w art. 27 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11...
zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa kwotę zwrotu w prawidłowej...

II GSK 963/09 - Wyrok NSA z 2010-11-17

od towarów i usług, podatek akcyzowy). W przypadku tych zobowiązań (art. 21 § 1 pkt 1) decyzja weryfikująca samoobliczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika...
decyzje o charakterze deklaratoryjnym wymierzające należny podatek, którego obliczenie i zapłata jest ustawowym obowiązkiem podatnika (np. podatki dochodowe, podatek...

III SA/Łd 100/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-05-05

Państwa celem prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na pozyskiwaniu kruszywa, oraz że uiściła należny z tego tytułu podatek od towarów i usług (VAT...
, mieszkaniowe lub usług podstawowych. 2. Dopuszcza się: 1) realizację pojedynczych nowych zagród lub budynków gospodarczych związanych z posiadaniem i prowadzeniem...

III SA/Gl 1011/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-09

na rzecz Skarżącego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego przez radcę prawnego według norm przepisanych wraz z podatkiem od towarów i usług w wysokości 23...