Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

I SA/Lu 973/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-04-07

indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; II. zasądza od Szefa...
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, zgodnie z którym Gmina - pobierając opłaty wnoszone przez osoby korzystające z pomocy...

II SA/Kr 144/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-08-18

( słownie: siedemset trzydzieści osiem złotych ) w tym 138 zł ( słownie: sto trzydzieści osiem złotych ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa...
udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...

I SA/Wa 2583/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-23

się o kwotę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Obecnie stawka ta wynosi 23 %., W rozpoznawanej...
. Na mocy § 4 ust. 3 rozporządzenia, ustalona opłata ulega podwyższeniu o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (23 %)., W konsekwencji pełnomocnikowi przyznano...

II SA/Rz 1289/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-06-22

), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...
(§ 4 ust. 1 rozporządzenia). Ponadto, opłatę tę podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności...

II SA/Rz 722/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-12-08

(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia...
złotych sześćdziesiąt groszy), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) z tytułu sporządzenia i wniesienia skargi...

I SA/Wa 1667/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-17

czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 26...
podwyższenie przyznanej kwoty wynagrodzenia o stawkę podatku od towarów i usług., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje., Stosownie do art. 195 § 2...

II SA/Rz 153/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-09-25

sześćdziesiąt groszy), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy...
120 zł. Według § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłatę powyższą należy powiększyć o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach...

IV SA/Po 621/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-24

- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wynagrodzenie w kwocie [...]([...] złotych) podwyższone o kwotę [...]zł ([...]) stanowiącą podatek od towarów i usług...
- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wynagrodzenie w kwocie [...]zł ([...]) podwyższone o kwotę [...]zł ([...]) stanowiącą podatek od towarów i usług - łącznie...

II SA/Rz 274/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-11-06

czterdzieści groszy), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej...
zawiłości sprawy (§ 4 ust. 2 rozporządzenia). Dodatkowo, podlega ona powiększeniu o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...

II SA/Rz 1339/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-11-10

. od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie kwotę 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 27,60...
przekraczać wartości przedmiotu sprawy (§ 4 ust. 1 rozporządzenia). Ponadto, opłatę tę podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100