Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

I SA/Gl 1587/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-15

być rozliczane w wartości brutto, czyli z podatkiem od towarów i usług, czy też w wartości netto., Zdaniem organu odwoławczego regulacje ustawowe dotyczące rozliczania...
i traktowania przedmiotowych wydatków nie dają podstaw do przyjęcia, iż wydatki te mogą być rozliczane z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Z ustawy z dnia 11 marca...

V SA/Wa 1791/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-29

podatku od towarów i usług związanego z zakupami inwestycyjnymi i decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego z [...] października 2005 r. ustalono nadwyżkę podatku naliczonego...
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) potraktował zwrot podatku od towarów i usług, jako dotację pobraną w nadmiernej wysokości...

IV SA/Gl 414/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-21

Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006, zgodnie z którym nie jest kwalifikowany do wsparcia EFRR podlegający zwrotowi podatek od towarów i usług. Wskazano również na sytuacje...
, kiedy Beneficjent może uznać podatek od towarów i usług za wydatek kwalifikowany. W myśl 6.5 Wytycznych krajowych Zrefundowanie (lub rozliczenie) kosztów podatku VAT...

I SA/Ol 547/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-11-29

: w podatku od towarów i usług za miesiące: VIII 2001r.; XII 2002r.; IV, IX i XII 2003r.; XII 2004r.; I-VI, XII 2005r.; I-III, VIII 2006r. oraz w podatku dochodowym od osób...
poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy wniósł jedynie o umorzenie odsetek od zaległości w podatku od towarów i usług za miesiące IV, VIII...

III SA/Wa 1804/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-22

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług...
żadnej sprzedaży towarów i usług, a zatem nie posiada żadnych środków pieniężnych na opłacenie wpisu sądowego., Postanowieniem z dnia 6 lutego 2018 r. Sąd utrzymał w mocy...

FSK 458/04 - Wyrok NSA z 2004-09-14

Skarbowej w L. Ośrodek Zamiejscowy w Z. z dnia 3 marca 2003 r. (...) w przedmiocie restrukturyzacji zaległości w podatku od towarów i usług - oddala skargę kasacyjną...
postępowanie w sprawie restrukturyzacji zaległości z tytułu podatku od towarów i usług wynikających z decyzji Inspektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. Ośrodek Zamiejscowy...

II GSK 3979/17 - Wyrok NSA z 2017-12-20

, że wartość wydatków projektu, bez podatku od towarów i usług ma wynieść niespełna 800 tys. zł, a po uwzględnieniu dotacji wartość wydatków bez podatku od towarów i usług...
projektu, bez podatku od towarów i usług ma wynieść niespełna 800 tys. zł, a po uwzględnieniu dotacji wartość wydatków bez podatku od towarów i usług ma wynieść około 450...

I SA/Bd 428/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-07-04

. (obecnie: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B.) z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od marca do maja, lipiec, wrzesień...
prawa pomocy nie zawierał wystarczających danych pozwalających na przyznanie jej prawa pomocy. Zgodzić natomiast należy się ze stroną, że korzystanie z usług...

II SA/Sz 150/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-06-28

należny podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. Prezydent Miasta S., decyzją nr [...] z dnia [...] r. przyznał M...
nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu, według norm przepisanych i z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku od towarów i usług. Oświadczył...

I SA/Gl 1044/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-02-13

1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz zaniżyła podatek należny o kwotę [...] zł poprzez ujęcie usługi analizy...
olejów silnikowych jako zwolnionej od podatku, zamiast opodatkować przedmiotową usługę wg stawki 22%, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług...
1   Następne >   +2   +5   +10   15