Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

I SA/Bd 724/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-12-15

(obecnie: Inne) z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę G. B. (dalej także: Skarżąca, Gmina) w dniu [...] października 2014...
r. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa...

I SA/Gd 1128/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-01

z siedzibą w na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w z dnia 23 czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów oddala...
podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu. Decyzją nr [...] z dnia 22 maja 2020 r. organ pierwszej instancji określił ten podatek we wskazanej wysokości. Decyzja...

I SA/Kr 638/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-17

jednoosobowego zarządu spółki K. S.A. wraz ze spółką za jej zaległości z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące:, - luty-czerwiec i grudzień 2013r., odsetki za zwłokę...
[...]zł., Jak wynika z akt spraw, firma K. S.A. z siedzibą w K. jako podatnik podatku od towarów i usług, złożyła do Urzędu Skarbowego [...] deklaracje VAT-7 za miesiące...

III SA/Wa 1588/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-27

Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w W. z dnia [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2015 r. 1...
w W. z [...] maja 2019 r. (dalej 'NUCS', 'organ') w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2015 r., W wyniku przeprowadzonego postępowania organ...

I SA/Sz 638/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-01-20

Skarbowej z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za III kwartał 2018 r. oddala skargę. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej...
., znak: [...] [...]:, - określającej w podatku od towarów i usług za III kwartał 2018 r. zobowiązanie podatkowe w kwocie [...]zł,, - ustalającej dodatkowe zobowiązanie...

I SA/Sz 61/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-05-29

podatku od towarów i usług (dalej: 'VAT'). Strona jest właścicielem [...] komunalnych usytuowanych na terenie Gminy G. na których świadczy odpłatnie usługi (dalej: 'usługi...
stycznia 1959 r. o [...] i chowaniu zmarłych (Dz.U.2017.912) organ interpretacyjny wskazał, że dostawa towarów i świadczenie usług będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem...

I FSK 1017/08 - Wyrok NSA z 2009-07-23

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. z dnia 6 października 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2002 r. oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym...
. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. z dnia 6 października 2006 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2002 r., Wymienioną decyzją została utrzymana...

I FSK 159/15 - Wyrok NSA z 2016-06-29

., nr ILPP1/443-110/14-3/AW w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz Gminy B. kwotę 120 (słownie: sto...
we Wrocławiu uchylił indywidualną interpretację Ministra Finansów z 8 maja 2014 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług, wydaną na wniosek Gminy B. (zwaną dalej w skrócie...

I SA/Sz 456/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-07

odpowiedzialnością z siedzibą [...] (dalej: 'Strona' lub 'Skarżąca') w podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r. zobowiązanie podatkowe w kwocie [...] zł., Powyższe decyzje...
do odliczenia z tytułu nabycia towarów i usług pozostałych w kwocie [...] zł, nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w kwocie [...] zł., Dyrektor UKS wszczął z urzędu...

III SA/Wa 426/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-25

w przedmiocie podatku od towarów i usług., 1.2. Z akt sprawy wynika, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. P. S.A. z siedzibą w P. (dalej: Wnioskodawca/Spółka/Strona) złożyła wniosek...
o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT otrzymanych od operatora...
1   Następne >   +2   +5   +10   15