Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Gd 235/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-28

Administracji Skarbowej z dnia 7 grudnia 2021 r. nr 2201-IOC.4103.115.2021.EP w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów oddala skargę. Zaskarżoną...
Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni z dnia 20 sierpnia 2021 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu., Stan faktyczny sprawy przedstawia...

I SA/Kr 54/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-02

Skarbowej w K. z dnia [...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania dodatkowego zwrotu podatku od towarów i usług wraz z należnymi odsetkami...
., nr [...] z dnia 21.10.2004 r., nr [...] z dnia 25.11.2004 r., n: [...] z dnia 21.12.2004 r. przedłużył terminy zwrotów podatku od towarów i usług za miesiące: maj...

I SA/Kr 1126/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-12

lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług za sierpień 2018r. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości...
w rozliczeniu podatku od towarów i usług, które polegały na odliczeniu podatku naliczonego z faktur nie dokumentujących rzeczywistych czynności gospodarczych wystawionych...

I SA/Go 135/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-08

na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. Uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną...
we wniosku Gminy [...] (dalej: Skarżąca, Gmina) w sprawie podatku od towarów i usług (dalej: VAT)., Z akt postępowania wynika następujący stan sprawy., W piśmie...

I SA/Kr 1645/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-08

11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) określił zobowiązanie podatkowe A. S. za II, III i IV kwartał 2009r., kwotę do przeniesienia...
na następny okres rozliczeniowy za I, II, III i IV kwartał 2009r. oraz orzekł o obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług za miesiące wrzesień, październik, listopad...

III SA/Wa 2395/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-27

dotyczącego podatku od towarów i usług w ramach mechanizmu podzielonej płatności, na podstawie art. 108b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (obecnie...
zgromadzonych na rachunku VAT strony., DIAS ustalił, że NUS prowadził wobec spółki kontrolę celno-skarbową w zakresie prawidłowości rozliczeń podatku od towarów i usług...

I SA/Po 1055/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-29

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] października 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną interpretację; II...
. N. wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług., W opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wskazano, że wnioskodawca...

III FSK 4160/21 - Wyrok NSA z 2024-02-02

) z dnia 30 czerwca 2020 r. wydanej w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług za wrzesień 2014 r...
postępowania zapobiegającego upadłości (postępowanie układowe). Sąd wskazał, że z analizy akt wynika, że spółka nie zapłaciła podatku od towarów i usług za wrzesień 2014 r...

I SA/Kr 181/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-27

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 grudnia 2017 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, II...
interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wpływ opłat pobieranych od przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach, na konieczność...

I SA/Rz 285/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-07-24

. z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, listopad i grudzień 2011 r...
podatkowego w podatku od towarów i usług za:, - styczeń 2011 r. w wysokości 46.165 zł,, - luty 2011 r. w wysokości 33.577 zł,, - marzec 2011 r. w wysokości 62.126 zł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100