Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

I SA/Gl 1537/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-25

Pożyczkodawcą, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada w Polsce siedzibę działalności gospodarczej. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca należą do tej samej...
Polski. Pożyczkobiorca nie jest także zarejestrowany dla celów podatku od towarów i usług na terytorium Polski., Zgodnie z umową spółki, przedmiotem działalności Pożyczkodawcy...

III SA/Wa 337/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-14

określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm. - dalej określanej jako 'ustawa o podatku VAT...
jest: a) opodatkowana podatkiem od towarów i usług, b) zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem: - umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość...

III SA/Wa 336/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-14

. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm. - dalej określanej jako 'ustawa o podatku VAT...
do tego przepisu nie podlegają ww. podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest zwolniona z podatku od towarów i usług...

II FSK 3175/15 - Wyrok NSA z 2017-11-28

należnego podatku od towarów i usług obliczona z zastosowaniem stawki 23%., Kwota podatku od towarów i usług została wyliczona od części ceny sprzedaży wynoszącej 6.384.248,73 zł...
sprzedaży była zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej 'ustawa...

III SA/Wa 3302/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-28

9.250.000 zł - cena sprzedaży netto, kwota 1.468.377,21 zł - kwota należnego podatku od towarów i usług obliczona z zastosowaniem stawki 23 %. Kwota podatku od towarów...
cywilnoprawnych w łącznej kwocie 57.315 zł, w związku z tym, iż ta część ceny sprzedaży była zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy...

I SA/Gl 1344/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-13

oraz budowle (akt notarialny Rep. A Nr [...])., Zgodnie z § 2 umowy zabudowana nieruchomość została sprzedana za cenę netto [...] zł powiększoną o podatek od towarów i usług VAT...
z dnia [...] r., Kwota [...] zł została opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r...

I SA/Gl 1343/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-13

oraz budowle j.w. Zgodnie z § 2 umowy zabudowana nieruchomość została sprzedana za cenę netto [...] zł powiększoną o podatek od towarów i usług VAT w kwocie [...] zł obliczony...
grudnia 2013 r., Kwota [...] zł została opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r...

I SA/Gl 568/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-22

w zakresie podatku od towarów i usług za grudzień 2013 r., w wyniku której organ podatkowy pierwszej instancji zakwestionował zasadność zwrotu nadwyżki podatku naliczonego...
nad należnym z tytułu podatku od towarów i usług, wykazanej w deklaracji VAT -7 za grudzień 2013 r., w oparciu o fakturę VAT Nr [...] z datą sprzedaży [...] r., z terminem...

I SA/Bk 367/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-02-25

być oceniane w świetle przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Zgodnie zaś z art. 7...
ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy, świadczenie usług finansowych zwolnione było od podatku od towarów i usług. Z treści zaś art. 2 ustawy z dnia 9 września 2000...

I SA/Op 581/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-22

były nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nie objęte opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług. Z dokumentów załączonych do wniosku (akt notarialny Rep...
1.681.404,00 zł. W cenie tej zawiera się wartość korzystająca ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a) o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca...
1   Następne >   +2   +5   +10   85