Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

I FSK 2269/15 - Wyrok NSA z 2017-04-26

postępowania w sprawie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za sierpień 2013 r. na poczet podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień, wrzesień 2014 r. 1) oddala...
podatku od towarów i usług za sierpień 2013 r. na poczet tego podatku za lipiec, sierpień, wrzesień 2014 r., Skarżąca w złożonej dnia 10 października 2013 r. deklaracji...

I FSK 1747/17 - Wyrok NSA z 2019-12-19

podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od maja do grudnia 2011 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu...
, prowadzącemu działalność pod nazwą PHUP J. [...], podatek od towarów i usług za miesiące od maja do grudnia 2011 r. Zakwestionował prawo Skarżącego do odliczenia podatku...

II SA/Sz 849/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-12-13

na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej, albo numer PESEL, a jeżeli nie został nadany, nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość...
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług numer, za pomocą którego nadawca towarów jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej;, 4a) w przypadku...

I SA/Rz 435/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-09-17

na rzecz adwokata [...] kwotę 4 428 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem) złotych w tym 828 (osiemset dwadzieścia osiem) złotych podatku od towarów i usług tytułem...
od tego wynagrodzenia podatek od towarów i usług, w kwocie 828 zł., Na podstawie art. 250 § 2 P.p.s.a. Sąd obniżył wynagrodzenie adwokata w każdej ze spraw o ½ części, w stosunku...

I SA/Łd 916/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-01-25

Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia za sierpień 2005 r. kwoty podatku od towarów i usług do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy 1. uchyla...
uznał - powołując się na przepisy 86 ust. 1 i art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm...

II FSK 1462/05 - Wyrok NSA z 2006-11-29

, za umorzeniem zaległości, bowiem umożliwi mu to kontynuowanie działalności gospodarczej, co oznacza płacenie świadczeń publicznych: podatku od towarów i usług, składki...
w systemie gospodarki rynkowej jest związane z występowaniem naprzemiennym okresów lepszego i gorszego popytu na oferowane przez dostawców usługi i towary. Każdy przedsiębiorca...

I SA/Po 543/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-23

na naliczony podatek od towarów i usług lub określenie wysokości należnych odsetek za zwłokę następuje w decyzji, o której mowa w art. 108 § 1. Stosownie do tego ostatniego...
zagadnienia odniósł się tut. Sąd w toku sądowej kontroli w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności skarżących za zaległości w podatku od towarów i usług...

I FSK 1689/11 - Wyrok NSA z 2012-10-02

w O. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od 'N...
: wnioskodawca', 'spółka', 'skarżąca') na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2011 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług, 2. Jak wynika...

I SA/Po 541/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-23

, orzeczenie o odpowiedzialności płatnika (inkasenta), zwrocie zaliczki na naliczony podatek od towarów i usług lub określenie wysokości należnych odsetek za zwłokę następuje...
odpowiedzialności skarżących za zaległości w podatku od towarów i usług za kwiecień, czerwiec, lipiec, październik, listopad, grudzień 2011 r., poszczególne miesiące...

I SA/Gl 1514/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-02

paliwa rolniczego, braku możliwości odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług niezbędne jest zwolnienie z podatku od środków transportowych przyczepy o ładowności...
przez nią działalności gospodarczej. Jeżeli oddanie środków transportowych innym podmiotom na cele związane z działalnością rolniczą bądź świadczenie usług na rzecz...
1   Następne >   +2   +5   +10   22