Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

II SA/Po 1009/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-09-14

) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu w pierwszej instancji kwotę [...] zł ([...]), w tym podatek od towarów i usług w kwocie...
udzielonej skarżącemu z urzędu w drugiej instancji kwotę [...]zł ([...]), w tym [...]zł ([...]) tytułem podatku od towarów i usług. /-/ Katarzyna Witkowicz-Grochowska...

I SA/Lu 235/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-26

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2012r. I. uchyla zaskarżony wyrok w całości; II. oddala skargę; III. odstępuje...
[...] określająca podatnikowi kwotę zobowiązania w podatku od towarów i usług za październik 2012 r. w kwocie [...]zł., Przedmiotowe rozstrzygniecie było wynikiem ustaleń postępowania...

SA/Bk 31/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-08-03

, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/ oraz inne tego rodzaju umowy...
jest podatnikiem podatku od towarów i usług, tj. osobą, jednostką organizacyjną zobowiązaną do uiszczenia podatku., W odwołaniu 'O.' spółka z o.o. wniosła o uchylenie...

I SA/Łd 631/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-19

od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. Zaskarżoną decyzją z [...] r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. utrzymało...
i nakazuje wypłacić z Funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz adwokata M.W. kwotę 600 (sześćset) złotych powiększoną o należny podatek...

I SA/Łd 453/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-06

wypłacić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi adwokatowi P. N. kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych powiększoną o kwotę podatku od towarów...
i usług tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie skarżącej z urzędu. Zaskarżoną decyzją z [...] 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P...

I SA/Rz 552/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-12-19

i 80/100) złotych, w tym podatek od towarów i usług w kwocie 82,80 (osiemdziesiąt dwa i 80/100) złotych. Decyzją z dnia [...] marca 2016r. znak [...] Wójt Gminy...
Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz.1287 ze zm) organ podkreślił, że podstawą wymiaru podatków i świadczeń w zakresie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych stanowią dane...

I SA/Lu 547/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-08-06

. 1, nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług (art. 4 ust. 2 u.p.l.). Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego...
. Jednak z tej powierzchni całkowitej opodatkowaniu podatkiem rolnym podlega grunt orny RIVb i pod rowami W o powierzchni przeliczeniowej [...] ha oraz podatkiem leśnym las...

II FSK 74/07 - Wyrok NSA z 2008-03-18

1993 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), dalej ustawa o VAT, a jedynie poniosła koszty zakupu. Obrót taki, w ocenie...
opodatkowania tym podatkiem, nie zaś kwalifikującą czynność z punktu widzenia określenia istnienia obowiązku podatkowego lub zwolnienia od podatku od towarów i usług. Sąd zastosował...

III SA/Po 737/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-02

podatek od towarów i usług w kwocie [...],- ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie skarżącej z urzędu Decyzją z dnia...
ze skargi S. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku leśnym...

I SA/Łd 998/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-11-06

od towarów i usług z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz kwotę 17 (siedemnaście) złotych stanowiącą opłatę skarbową od pełnomocnictwa...
w podatku rolnym i leśnym na 2008 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się wyroku; 3. przyznaje...
1   Następne >   2