Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

I SA/Gd 1161/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-05

z akcesoriami w formie sprzedaży wysyłkowej, m.in. na terenie Polski i Finlandii. Strona jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym w Polsce...
od października 2013 r. Jednocześnie, w związku z przekroczeniem limitu 168.000 zł (35.000 euro) wynikającego z art. 23 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, strona...

III SA/Wa 2886/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-29

usług transportowych i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym w Polsce., Strona ponosi koszty udokumentowane fakturami zawierającymi podatek...
się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, w przypadkach przysługującego prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach...

I SA/Gd 345/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-05-10

, w wyniku których dokonują na rzecz tych kontrahentów określonych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Za każdym razem ww. spółki wystawiają zgodnie...
z obowiązującymi przepisami faktury, w których wskazana jest zarówno kwota netto, jak i kwota uwzględniająca podatek od towarów i usług. Kwoty netto wynikające z wystawionych...

II FSK 926/16 - Wyrok NSA z 2018-05-08

i Finlandii. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym w Polsce od października 2013 r.; jednocześnie, w związku z przekroczeniem limitu 168.000 zł...
(35.000 euro) wynikającego z art. 23 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, rozlicza podatek od wartości dodanej na terenie Finlandii, jest tam zarejestrowana...

I SA/Sz 856/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-11

faktury) na łączną kwotę [...] zł netto, [...] zł brutto. Spółka dla tej usługi przyjęła bowiem obniżoną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7% podstawy...
kwotę brutto. Spółka dla tej usługi zastosowała bowiem zwolnienie z podatku od towarów i usług. W tym zakresie organ I instancji wskazał jednak, że zwolnienie z ww. podatku...

I SA/Sz 857/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-11

faktury) na łączną kwotę [...] zł netto i taką samą kwotę brutto. Spółka dla tej usługi zastosowała bowiem zwolnienie z podatku od towarów i usług. W tym zakresie organ...
listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 212 poz. 1336), nie przysługiwało, a wskazane na fakturach czynności...

I SA/Kr 1079/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-19

niepieniężny podatku od towarów i usług należnego będzie dla wnioskodawcy stanowiła przychód podatkowy oraz czy kwota podatku od towarów i usług naliczonego będzie mogła zostać...
. 12 ust. 4 pkt 9 Ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług. Powyższe prowadzi do wniosku, że wartość podatku należnego VAT...

II FSK 2841/17 - Wyrok NSA z 2019-07-24

., poz. 851, dalej: u.p.d.o.p.), wraz z podatkiem od towarów i usług, zaznaczając, że w związku z brakiem uregulowania tych wierzytelności nie będzie dokonywać korekt...
podatku od towarów i usług na podstawie art. 89a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, dalej: u.p.t.u.)., Działający...

I SA/Rz 66/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-03-25

interpretacje Ministra Finansów 1) z dnia [...] października 2013r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług, 2) z dnia [...] października 2013r. nr [...] w przedmiocie...
o podatku od towarów i usług oraz, czy przekazanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci nieruchomości, tytułem wynagrodzenia za umorzenie udziałów na podstawie art...

III SA/Wa 1291/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-07

bez odsetek) pomniejszonej o wynagrodzenie należne kontrahentowi, liczone jako odpowiedni procent tej wartości plus kwota należnego podatku od towarów i usług. W konsekwencji...
, uregulowanej w art. 89a i 89b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej 'u.p.t.u.') w stosunku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100