Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I SA/Rz 676/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-11-09

. nr nr: [...],[...],[...],[...],- skierowanymi do spółki z o.o. 'A' z siedzibą w T.: - określił prawidłowe wysokości podatku od towarów i usług dla towarów importowanych objętych zgłoszeniami celnymi z dnia...
., 5.774,00 zł., 5.285,00 zł., 5.277,00 zł.,, - określił niedobór podatku od towarów i usług odpowiednio w kwotach: 483,00 zł., 613,00 zł., 532,00 zł., 437,00 zł...

I SA/Rz 635/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-02-11

Celnej . z dnia 20 marca 2009r. nrnr: [...], [...] w przedmiocie określenia podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług z tytułu importu - oddala skargi...
akcyzowego z tytułu importu w wysokości 4.465 zł, kwotę podatku od towarów i usług z tytułu importu w wysokości 8.204 zł, 2) (...) określającą: kwotę wynikającą z długu...

I SA/Sz 943/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-11-09

wykazana kwota należnego podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł, która została obliczona z zastosowaniem stawki [...] od podstawy w wysokości [...] zł...
postępowanie w sprawie określenia kwoty podatku akcyzowego oraz podstawy i wymiaru podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu ww. oleju., 7. Pismem z dnia 4.12.2015 r...

I SA/Sz 942/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-11-09

oraz podatku od towarów i usług oddala skargę. 1. W dniu 30.10.2012 r. A. C. C. H. S. S. M. Sp. z o.o. z siedzibą w S., działająca jako przedstawiciel bezpośredni firmy A. Sp...
została wykazana kwota należnego podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł, która została obliczona z zastosowaniem stawki 23% od podstawy w wysokości [...] zł...

I SA/Go 561/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-01-29

H.K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług...
za marzec 2012 r. na poczet podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług oddala skargę. I SA/Go 561/13, U Z A S A D N I E N I E, Skarżący, H.K. wniósł skargę...

I SA/Rz 443/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-08-17

) nr [...] w przedmiocie długu celnego, 2) nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług, 3) nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego, I. uchyla decyzje opisane powyżej...
[...] lutego 2016 r., nr [...], w przedmiocie stwierdzenia powstania w stosunku do skarżącego, na dzień 25 maja 2015 r., obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług...

I SA/Rz 687/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-01-26

2011r.: - nr [...] w przedmiocie długu celnego, - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług, - nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego - oddala skargi...
i usług z tytułu importu towaru i stwierdzenia zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług, utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcia., W stanie faktycznym...

I SA/Sz 152/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-05-24

Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego oddala skargę Naczelnik Urzędu Celnego w Szczecinie decyzją z dnia...
stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (DzU Nr 11, poz. 50 ze zm.), § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 grudnia 1999...

III SA/Lu 44/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-19

transportowy., Także z art. 77 ust. 1 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte jest wyłącznie paliwo, które zostało...
przywiezione w zbiorniku przez dany środek transportowy. Dodatkowo możliwość zwolnienie od podatku na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

I GSK 1687/13 - Wyrok NSA z 2015-03-05

unormowaną w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej ustawa o VAT)., Wojewódzki Sąd...
sprzedaży na terytorium kraju wyrobów akcyzowych pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy, natomiast w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100