Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

I SA/Ol 705/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-08

Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie odmowy zwrotu oprocentowania od nadpłaty w podatku od towarów i usług oraz zwrotu nadwyżki podatku...
od nadpłaty w podatku od towarów i usług oraz zwrotu nadwyżki podatku naliczonego za miesiące od stycznia 2012r. do grudnia 2015r., Z akt sprawy wynika że w dniu 24...

IV SA/Wa 1220/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-30

), w tym: tytułem opłaty kwotę 120 złotych (sto dwadzieścia złotych), tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 26,40 złotych (dwadzieścia sześć złotych czterdzieści groszy...

IV SA/Wa 1221/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-20

), w tym: tytułem opłaty kwotę 120 złotych (sto dwadzieścia złotych), tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 26,40 złotych (dwadzieścia sześć złotych czterdzieści groszy...

II SA/Po 984/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-09-11

prawną opłatę w wysokości [...] zł. Opłata za udzielenie pomocy prawnej skarżącemu nie została podwyższona o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...
i w związku z tym nie będzie płatnikiem podatku VAT., Stosownie do art. 258 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U....

II SA/Po 588/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-12

trzydzieści dwa złote) tytułem podatku od towarów i usług, IV. określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu. /-/ W. Batorowicz /-/ J. Szaniecka /-/ B. Drzazga W dniu...
pełnomocnikowi kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej A.K. z urzędu za pierwszą i drugą instancję, uwzględniając wysokość podatku od towarów i usług. Na podstawie...

II SA/Po 1036/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-07-22

od towarów i usług). /-/ W. Batorowicz /-/ B. Drzazga /-/ A. Łaskarzewska II SA/Po 1036/08, Uzasadnienie, Decyzją Nr [..] z dnia 2[..]2008r. Prezydent Miasta G...
(Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu, kwotę [..] zł (w tym [..] zł tytułem podatku...

II SA/Po 348/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-04

w kwocie [...]-,zł, w tym [...]-,zł tytułem podatku od towarów i usług, oraz kwotę [...]-,zł, III. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana. /-/ W. Batorowicz /-/B...

II SA/Wr 516/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-17

we Wrocławiu na rzecz radcy prawnego M.W. kwotę 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych), podwyższoną o kwotę należnego podatku od towarów i usług w wysokości 82,80 zł...
norm przepisanych powiększonej o należny podatek od towarów i usług, albowiem koszty te nie zostały przez skarżącego opłacone w całości ani w części., W uzasadnieniu...

II SA/Wr 578/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-01-07

(dwieście czterdzieści złotych) podwyższone o kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych i 20/100) stanowiącą podatek od towarów i usług - łącznie 295,20 zł (dwieście...
, że według ustaleń tego Studium, teren działki nr [...] oznaczony został symbolem 4 MU1 i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i towarzyszące jej usługi...

II SA/Po 671/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-02-03

z urzędu, kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złote, w tym 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych tytułem podatku od towarów i usług oraz kwotę 17,00...
1   Następne >   +2   +5   7