Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

III SA/Wa 2005/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-20

o odpowiedzialności skarżącej, jako byłego członka zarządu T. sp. z o. o. z siedzibą w W., za zaległości podatkowe spółki z tytułu podatku od towarów i usług za okres...
podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku., W sprawie niniejszej, jak prawidłowo stwierdził organ...

V SA/Wa 838/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-14

2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania...
zwolnienia od podatku od towarów i usług braku wydzielenia przez organizatora ZAZ odrębnego rachunku bankowego wyłącznie na środki PFRON, braku właściwego udokumentowania wkładu...

I SA/Wr 4447/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

do tego zakładu, z zastrzeżeniem ust. 2: 1) z podatków, 2) z wpłat do urzędu skarbowego należności z tytułu podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem zasad określonych...
[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu...

I SA/Wr 4448/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

jest zwolniony w stosunku do tego zakładu, z zastrzeżeniem ust. 2: 1) z podatków, 2) z wpłat do urzędu skarbowego należności z tytułu podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem...
[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu...

I SA/Wr 4449/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

do tego zakładu, z zastrzeżeniem ust. 2: 1) z podatków, 2) z wpłat do urzędu skarbowego należności z tytułu podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem zasad określonych...
[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu...

I SA/Wr 4446/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

jest zwolniony w stosunku do tego zakładu, z zastrzeżeniem ust. 2: 1) z podatków, 2) z wpłat do urzędu skarbowego należności z tytułu podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem...
[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu...

III SA/Wa 1093/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-14

. wykorzystano na spłatę zobowiązań za 1997 r. (po korektach deklaracji DEK II) oraz spłatę zobowiązania za sierpień 1997 r. z tytułu nadwyżek podatku od towarów i usług (DEK...
Skarbowej w P. wynikało, że za sierpień 1997 r. wystąpiła nadwyżka podatku od towarów i usług, którą Skarżący obowiązany był przekazać do PFRON. Z uwagi na liczbę...

V SA/Wa 1015/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-12

% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy). Przedmiotem skargi z [...] marca 2012 r. wniesionej przez S. P. w T., zwany dalej...
odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych;, wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych;, dochody z mienia jednostek...

V SA/Wa 1642/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-20

) oraz tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy). Pismem z dnia [...] sierpnia 2010 r. K. G. zwróciła się do Prezesa...

I OSK 1574/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-06

skargę kasacyjną; 2. przyznać adwokatowi J. O. - R. od Skarbu Państwa wynagrodzenie w kwocie 180 (sto osiemdziesiąt) złotych, oraz należny podatek od towarów i usług...
1   Następne >   2