Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X

I SA/Lu 1254/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-02-16

w podatku od towarów i usług za miesiące VII-XII 1993 r. utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu swojej decyzji Izba Skarbowa podniosła, że kontrola przeprowadzona...
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, podlegające opodatkowaniu., Automobilklub pomimo ustawowego obowiązku...

II SA/Lu 904/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-20

groszy) należnego podatku od towarów i usług. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu odwołania M. K...

I FSK 936/09 - Postanowienie NSA z 2010-09-29

. z dnia 12 marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od maja 2004 r. do grudnia 2004 r. postanawia: dopuścić S. T. Z. L. z siedzibą w G...
skargi J.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 12 marca 2008 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od maja do grudnia 2004 r., Naczelny Sąd...

II SA/Sz 1131/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-28

od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rzecz adwokata G. D. kwotę [...] ([...]) złotych, zawierającą należny podatek od towarów i usług...
adwokackiego wg norm przepisanych powiększonych o należny podatek od towarów i usług VAT ewentualnie - w zależności od wyniku procesu - zasądzenie od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego...

II SA/Bk 52/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-03-17

. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.). Obejmują one opłatę ze czynności radcy prawnego w kwocie 240 zł powiększoną, o należny podatek od towarów i usług, wyliczony według 22...

I SA/Gd 2553/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-05-21

, wykonywania robót i usług na rzecz państwowych jednostek budżetowych. Z treści tego uregulowania wynika, ze potrącenie ma miejsce wówczas, gdy podatnik i Skarb Państwa...
Spirytusowego 'P.' w S. wystąpiły o potrącenie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku akcyzowego za wrzesień 1997 r. z posiadanej wierzytelności wobec Wojewody...