Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

I SA/Sz 268/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-06-14

. 2b., W tym miejscu wskazać należy, że osobowość prawnopodatkowa na gruncie poszczególnych podatków była w sposób odmienny traktowana. Na gruncie podatku od towarów i usług...
i usług i podatku akcyzowego podatnikiem jest spółka cywilna., Natomiast w odniesieniu do podatku od nieruchomości, który regulowany tym samym aktem prawny, co opłata...

I SA/Sz 728/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-01-24

podatków była w sposób odmienny traktowana. Na gruncie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego po podjęciu przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 30 stycznia...
2017 r. uchwały I FPS 5/16 uznać należy, że w odniesieniu do podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego podatnikiem jest spółka cywilna., Natomiast w odniesieniu...

I SA/Sz 72/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-19

była w sposób odmienny traktowana. Na gruncie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego po podjęciu przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 30 stycznia 2017 r. uchwały I FPS 5/16...
uznać należy, że w odniesieniu do podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego podatnikiem jest spółka cywilna., Natomiast w odniesieniu do podatku od nieruchomości...

I SA/Kr 202/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-05-08

Sprawa ze skargi B. B., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, z dnia 5 stycznia 2023 r. Nr SKO.Pod/4140/921/2022, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokość zobowiązania dla opłaty targowej za 2020 r., skargę oddala.

I SA/Łd 96/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-01-14

. T. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych plus należny podatek od towarów i usług z tytułu...
wniósł o umorzenie postępowania., W uzasadnieniu wniosku podniósł, że w świetle art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz...

I SA/Sz 352/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-06-09

od towarów i usług. Zdaniem spółki pojęcie sprzedaży należy rozumieć szeroko, zawierając w nim również sama gotowość do oferowania towaru. Brak jest uzasadnienia do twierdzenia...
przepisu art. 7 ordynacji podatkowej w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez uznanie, że spółka, a nie [....], dokonywała sprzedaży towarów...

I SA/Sz 354/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-06-09

określeniem spółce opłaty targowej. Spółka wskazała, że organ podatkowy błędnie odwołał się do przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o podatku od towarów i usług...
prowizję, a nie cenę towaru. Na tej podstawie organ I instancji uznał, że płatnikiem opłaty targowej jest spółka, która spełnia przesłanki art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach...

I SA/Sz 353/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-06-09

. Spółka wskazała, że organ podatkowy błędnie odwołał się do przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem spółki pojęcie sprzedaży należy...
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez uznanie, że spółka, a nie [...], dokonywała sprzedaży towarów w Mrzeżynie, co skutkowało określeniem spółce opłaty targowej...

I SA/Sz 407/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-09

podatkowe, definicja 'sprzedaży' zawarta jest w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.). Wyjaśniło, że zgodnie z art. 2...
sprzedaży towaru, czy też świadczył usługi gastronomiczne. Organ ten wskazał, że w tym celu pomocnym może być przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków wnioskowanych...

I SA/Sz 408/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-09

, że w ramach gałęzi prawa jaką jest prawo podatkowe, definicja 'sprzedaży' zawarta jest w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r...
, Podatnik dokonywał sprzedaży towaru, czy też świadczył usługi gastronomiczne. Organ ten wskazał, że w tym celu pomocnym może być przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków...
1   Następne >   +2   +5   10