Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

I SA/Ol 290/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-10-05

zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi C. J. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie podatku od towarów i usług...
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od marca do listopada 2013 r., wniósł o przyznanie prawa...

I SPP/Ol 113/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-11-13

., nr '[...]' w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić sprzeciw. P w O (dalej: 'skarżąca') wniosła, w związku ze skargą na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej...
z dnia '[...]'., nr '[...]' w przedmiocie podatku od towarów i usług, o przyznanie prawa pomocy w postaci zwolnienia z ponoszenia kosztów sądowych., Postanowieniem z dnia...

I FZ 254/22 - Postanowienie NSA z 2022-12-06

: 2401-18-154098 w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2011 r. postanawia oddalić zażalenie. Sylwester Marciniak Sędzia NSA Zaskarżonym postanowieniem z dnia 7...
2018 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2011 r., W uzasadnieniu postanowienia sąd pierwszej instancji wskazał, że w zarządzeniu z dnia 19 maja 2022 r...

I FZ 255/22 - Postanowienie NSA z 2022-12-06

: 2401-18-154143 w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2012 r. postanawia oddalić zażalenie. Sylwester Marciniak Sędzia NSA Zaskarżonym postanowieniem z dnia 7 lipca...
2018 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2012 r., W uzasadnieniu postanowienia sąd pierwszej instancji wskazał, że w zarządzeniu z dnia 19 maja 2022 r...

I FZ 110/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-25

. nr 448000-COP.4103.26.2021.4.SR w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od października do grudnia 2015 r. oraz od lutego do sierpnia 2016 r. postanawia: oddalić...

I FZ 109/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-25

. nr 448000-COP.4103.27.2021.4.SR w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2016 r. postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 9 grudnia 2021 r., sygn. akt III SPP...

I FZ 78/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-28

., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia od postanowienia o kontynuowaniu czynności kontrolnych w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług...
uchybienia terminu do wniesienia zażalenia od postanowienia o kontynuowaniu czynności kontrolnych w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2019 r...

I SA/Op 184/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-27

w Opolu skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 21 lutego 2017 r. w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług...
od towarów i usług za IV kwartał 2015 r. postanawia: odrzucić sprzeciw. J. S. (dalej określany jako: 'skarżący', 'strona') wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I SA/Op 185/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-27

w Opolu skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 21 lutego 2017 r. w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług...
od towarów i usług za IV kwartał 2015 r. postanawia: odrzucić sprzeciw. J. S. (dalej określany jako: 'skarżący', 'strona') wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I SPP/Go 95/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-10-22

ze skargi I. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług...
Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] z dnia [...] maja 2019 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług...
1   Następne >   3