Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II SA/Go 940/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-24

Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na rzecz radcy prawnego A.P. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, zwiększoną o należną stawkę podatku od towarów i usług...
wysokości i postanowił przyznać wynagrodzenie w stawce podstawowej z podwyższając ją o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

II SA/Lu 1134/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-10

pięć złotych dwadzieścia groszy), w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) podatku od towarów i usług. Decyzją z dnia [...] r. Burmistrz Miasta K. D...
. Jest to kwota [...]zł powiększona o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki 23 %. ...

II SA/Wr 261/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-03

(słownie: pięćset dziewięćdziesiąt i 40/100), w tym 110,40 zł podatku od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Decyzją...

II SA/Wr 262/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-03

(słownie: pięćset dziewięćdziesiąt i 40/100), w tym 110,40 zł podatku od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zaskarżoną...

II SA/Lu 1207/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-05-23

dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) z tytułu podatku od towarów i usług. Decyzją z dnia [...] r...
udzielonej przez adwokata z urzędu (DZ.U. z 2016 r. poz. 1714). Jest to kwota [...]zł powiększona o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki 23 %. ...

II SA/Wr 629/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-06

A. C. kwotę 480 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych) podwyższoną o kwotę należnego podatku od towarów i usług w wysokości 110,40 zł (słownie: sto dziesięć złotych...

II OSK 656/18 - Wyrok NSA z 2019-01-15

podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu., W skardze kasacyjnej G. S. (dalej: skarżący kasacyjnie) reprezentowany przez adw...

II SA/Łd 722/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-14

M. W. prowadzącemu Kancelarię Radcy Prawnego w Ł. przy ul. [...] kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych powiększoną o należny podatek od towarów i usług tytułem...
leczenia zwierzęcia i uśpienia oraz utylizacji zwłok w łącznej wysokości 944,52 zł (w tym kosztów za usługę lekarsko - weterynaryjną - 684,52 zł, koszt uśpienia...

II SA/Łd 267/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-06

(czterysta osiemdziesiąt), powiększoną o należny podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu. LS Zaskarżoną decyzją...

II SA/Lu 747/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-12-13

złotych i dwadzieścia groszy) z tytułu podatku od towarów i usług. Decyzją z dnia [...] nr [...] L. Wojewódzki Lekarz Weterynarii w L. po rozpatrzeniu odwołania K. K...
1   Następne >   2