Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

III SA/Wa 2308/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-25

przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 109 poz. 1245 ze zm./ zważyć należało, iż chociaż prawo Strony skarżącej do otrzymania rabatów...
Inspektorzy Urzędu Kontroli Skarbowej w O. przeprowadzili w Spółce kontrolę w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1999 r. i 2000 r...

II SA/Rz 865/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-04-27

dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy) tytułem kosztów...
podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

II SA/Rz 1201/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-04-30

), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu...
sprawy. Podkreślenia wymaga też, że opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...

VII SA/Wa 2396/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-15

. kwotę 180,00 złotych oraz kwotę 39,60 złotych stanowiącą 22 % podatku od towarów i usług z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu łącznie kwotę 219,60...
przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz kwotę 39,60 złotych stanowiącą 22 % podatku od towarów i usług z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu - łącznie kwotę...

II SA/Rz 487/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-10-04

. Przedłożone natomiast deklaracje dla podatku od towarów i usług wskazują na wysokie podstawy opodatkowania tj. 112 423 zł w maju 2017 r., 141 580 zł w czerwcu 2017 r. i 210 187...
swoich racji na drodze sądowej winna więc w tym celu zabezpieczyć odpowiednie środki, by kosztów własnej działalności nie przerzucać na ogół obywateli, z których podatków...

VII SA/Wa 2558/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-29

, o której mowa w ust. 4, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem., Ad. 1 a) sentencji decyzji:, Podmiot...
, który zwalnia od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów...

II SA/Go 706/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-04-16

Wielkopolskim na rzecz adwokata P.K. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych powiększoną o należną stawkę podatku od towaru i usług za zastępstwo procesowe oraz kwotę 17...
w wysokości 240 zł powiększonej o należną stawkę podatku od towarów i usług, oraz zwrot udokumentowanych wydatków - 17 zł. ...

I SA/Po 347/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-04-21

od towarów i usług. Próby uczynienia ze spółki cywilnej odrębnego podmiotu prawa, podobnie jak koncepcje ułomnej osobowości prawnej, nie znalazły aprobaty w nowszym...
na powszechne ubezpieczenie zdrowotne bezpośrednio przez podatnika, czego wymaga art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j....

VII SA/Wa 885/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-31

23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy). Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lutego 2015 r. Główny Inspektor Sanitarny...
. W. cechował zróżnicowany charakter wykonywanych prac polegający na świadczeniu usług opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach wynikających...

II OSK 1895/18 - Wyrok NSA z 2021-03-18

podatku od towaru i usług, a nieopłaconych ani w całości, ani w części., Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono naruszenie prawa procesowego, które mogło mieć istotny wpływ...
1   Następne >   +2   +5   11