Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

II SA/Sz 1384/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-01

oraz transport nieczystości ciekłych nie została określona jako górna/ maksymalna, a nadto nie obejmuje podatku od towarów i usług, uchwała wskazuje...
bowiem jedynie, że do ustalonej w niej stawki opłaty doliczony będzie podatek od towarów i usług., Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości jako sprzecznej...

IV SA/Wa 496/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-08

' powinna być wyłącznie kwota netto. Podatek od towarów i usług nie stanowi bowiem kosztu emisji reklamy, a szerzej, w odniesieniu do dowolnego zakresu usług, nie stanowi...
o cenach towarów i usług cena zawiera w sobie podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega...

II OSK 1699/08 - Wyrok NSA z 2009-10-27

pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu kasacyjnym, które nie zostały pokryte w żadnej części, w kwocie 900 zł powiększonej o podatek od towarów i usług...
pomocy prawnej udzielonej z urzędu poprzez przyznanie pełnomocnikowi skarżącej kwoty 240 złotych, powiększonej o podatek od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy...

II SA/Po 124/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-11-06

tytułem podatku od towarów i usług) oraz kwotę (...) zł (siedemnaście złotych) tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, III. określa, że zaskarżona decyzja nie podlega...

II OSK 1055/16 - Wyrok NSA z 2018-02-21

trzeba, że dotyczą one zupełnie innych przepisów., W pierwszym z nich Trybunał kontrolował zgodność art. 27 ust. 2 uS. z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług...
oraz o podatku akcyzowym - z art. 2 Konstytucji, w drugim zaś art. 51, 52 w zw. z art. 90e ust. 1 i ust. 6 uS. z 28 lipca 1990 r., o działalności ubezpieczeniowej - z art. 2, art...

II SA/Rz 877/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-12-04

podatku od towarów i usług, do czego zobowiązuje § 4 ust. 3 rozporządzenia. ...
udzielonej z urzędu, w tym: tytułem wynagrodzenia kwotę 240 zł /słownie: dwieście czterdzieści złotych/ i tytułem 23 % podatku VAT kwotę 55 zł 20/100 /słownie: pięćdziesiąt...

II SA/Rz 1394/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-13

podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...
Adwokacka [...]) od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie kwotę 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy), w tym podatek od towarów...

IV SA/Wa 1919/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-04

(pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych stanowiącą 22 % podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

IV SA/Wa 1338/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-21

oraz kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych stanowiącą 22 % podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. IV SA/Wa 1338/08...

II OSK 1383/05 - Wyrok NSA z 2006-11-16

w Lublinie na rzecz adw. E. S. 3345 (trzy tysiące trzysta czterdzieści pięć) złotych oraz 22% podatku od towarów i usług tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej...
1   Następne >   3