Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

II SA/Sz 1384/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-01

oraz transport nieczystości ciekłych nie została określona jako górna/ maksymalna, a nadto nie obejmuje podatku od towarów i usług, uchwała wskazuje...
bowiem jedynie, że do ustalonej w niej stawki opłaty doliczony będzie podatek od towarów i usług., Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości jako sprzecznej...

II SA/Rz 297/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-03-14

złotych czterdzieści groszy), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy) tytułem kosztów nieopłaconej...
w przyczynienie się do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia sprawy. Ponadto, zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia z 2015 r., opłatę podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną...

IV SA/Wa 2316/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-04

) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Decyzją z [...] listopada 2012 r. Główny Inspektor Ochrony...
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.). ...

IV SA/Wa 2624/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-21

, taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, z wyłączeniem taryfy zmienionej w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. Przedsiębiorstwo wodociągowo...
. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych...

II OSK 174/07 - Wyrok NSA z 2007-05-10

w Kielcach - na rzecz radcy prawnego C. J. kwotę 146,40 (słownie: sto czterdzieści sześć złotych czterdzieści groszy) łącznie z podatkiem od towarów i usług tytułem...
stanowi daninę publiczną, jeżeli jej podstawowym celem jest uzyskanie przez związek publicznoprawny odpłatności za świadczone usługi z zakresu administracji. Opłata...

II SA/Sz 761/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-01-12

[...] ([...]) zawierającą należny podatek od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną skarżącym z urzędu. B.S. i K.S. pismem z dnia...
sprawach z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji w sprawach: dodatków mieszkaniowych i wymiaru podatku. W upoważnieniu tym nie ma mowy o decyzjach...

II SA/Gl 876/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-05-30

kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w tym kwotę [...] złotych z tytułu podatku od towaru i usług. Postanowieniem z dnia [...] r...

IV SA/Wa 2316/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-25

o sygn. akt IV SA/Wa 2316/13, poprzez zastąpienie w sentencji tego wyroku wyrażenia 'kwotę 240 złotych oraz kwotę 55,20 złotych stanowiących 22% podatku od towarów i usług...
' wyrażeniem 'kwotę 2.400 złotych oraz kwotę 552 złote stanowiące 22% podatku od towarów i usług'. W pkt 2 sentencji wyroku wydanego 4 kwietnia 2014 r. przez Wojewódzki Sąd...

II OSK 2859/15 - Wyrok NSA z 2017-07-13

zastępstwa procesowego wraz z podatkiem od towarów i usług w obowiązującej wysokości., W odpowiedzi na skargę inwestor wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej w całości...

II SA/Łd 667/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-28

w Łodzi - adwokat E. S.-K., prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul. A, kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych powiększoną o należny podatek od towarów i usług tytułem...
1   Następne >   +2   +5   9