Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

I SA/Op 27/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-06

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 listopada 2019 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.510.2019.1.MŁ w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną...
jako: Dyrektor KIS) uznał za nieprawidłowe stanowisko Gminy Turawa (dalej: Gmina, skarżąca, Wnioskodawca) dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy pobierane...

I SA/Ol 514/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-22

prawidłowości rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych., Odnośnie wydatków związanych z publikacją w Monitorze Polskim 'B...
od towarów i usług oraz podatku od osób prawnych., W konsekwencji powyższego, Sąd stwierdził, że organ nie naruszył wskazanych w skardze przepisów prawa materialnego, tj. art.90...

I GSK 195/18 - Wyrok NSA z 2019-12-05

przez Dyrektora UKS, której przedmiotem był podatek od towarów i usług wynikający z faktur dokumentujących opisane wyżej usługi kompleksowe, utrzymanej w mocy przez Dyrektora...
UKS oraz z przywołanych wyżej wyroków sądów administracyjnych w zakresie podatku od towarów i usług, które potwierdzały prawidłowość ustaleń dokonanych przez organy...

III SA/Lu 432/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-10-13

udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2019 r. poz. 18), należało przyznać od Skarbu Państwa stosowne wynagrodzenie z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. ...
Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie kwotę [...]zł ([...] złotych i [...] groszy) w tym [...] zł ([...] złotych i [...] groszy) podatku od towarów...

III OSK 789/21 - Wyrok NSA z 2021-12-15

godzin dziennie także w zakresie wyżywienia dzieci w szkole i przedszkolu nie działa jako podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z ust. 2...
ustawy o podatku od towarów i usług. Wprawdzie usługi te mają charakter odpłatny, to z uwagi na specyficzny sposób ustalania odpłaty, pomijający szereg czynników...

III SA/Łd 1097/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-01-17

. 2-2.2 kwotę 516,60 (pięćset szesnaście 60/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej J. Ł. z urzędu. W dniu 16...
oraz w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w kwocie 240 zł, obejmującej podatek od towarów i usług tj. w łącznej kwocie 516, 60 zł orzeczono stosownie do art. 250...

III OSK 1126/21 - Wyrok NSA z 2022-03-01

wyżywienia dzieci w szkole i przedszkolu, nie działa jako podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług...
[...] w Starogardzie Gdańskim ustalił dzienną stawkę żywieniową: dla dzieci korzystających z usług przedszkola w budynku przy Al. [...] w Starogardzie Gdańskim w wysokości 5 zł (§...

III OSK 1043/21 - Wyrok NSA z 2022-04-20

godzin dziennie także w zakresie wyżywienia dzieci w szkole i przedszkolu, nie działa jako podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z ust. 2...
ustawy o podatku od towarów i usług. Dalej należy zauważyć, że autor skargi kasacyjnej pomija, iż wysokość opłaty nie jest ustalana w drodze wolnorynkowych negocjacji...

IV SA/Po 177/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-10-24

(pięćdziesiąt dwa i 80/100) zł stawki podatku od towarów i usług przewidzianej dla tego rodzaju czynności - łącznie 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) zł...
oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 281, poz. 2781) a to ze względu na brak możliwości ustalenia dochodu za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia...

I SA/Łd 735/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-03-05

A. G. - B. kwotę 1200 (jeden tysiąc dwieście) złotych powiększoną o kwotę podatku od towarów i usług tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie...
1   Następne >   +2   +5   +10   13