Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X

II SA/Ol 194/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-03-22

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), z których wynika, że wartość gruntu stanowi podstawę opodatkowania...
, stosuje ceny transakcyjne nie zawierające podatku od towarów i usług. Zauważył, że art. 134 u.g.n. wprost wskazuje wartość rynkową nieruchomości jako podstawę ustalenia...

I OSK 459/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

odszkodowania o kwotę należnego podatku od towarów i usług, jest prawidłowa., Sąd I instancji przywołując treść obowiązujących w dacie wydania decyzji art. 9s ust. 3 i 4...
od tego, czy są one podatnikami podatku od towarów i usług czy też nie, jak również niezależnie od tego, czy podmiot pozbawiony prawa własności jest osobą fizyczną czy też prawną...

I OSK 413/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

, podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, chyba że z mocy przepisów szczególnych takich jak art. 43 ust. 1pkt 9 u.p.t.u. dana czynność z uwagi...
na jej przedmiot zwolniona jest z podatku., W zaistniałej sytuacji za uzasadnione Sąd uznał uwagi skarżącej dotyczące zasady neutralności podatku od towarów i usług wynikającej...

I OSK 460/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

jedynie podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania, a zatem nie ma przeszkód, żeby kwota ta została powiększona o kwotę podatku od towarów i usług, w sytuacji...
do wartości rynkowej tej nieruchomości bez uwzględnienia kwoty podatku od towarów i usług, podczas gdy dotyczą one wyłącznie wyceny nieruchomości i ustalania...

I OSK 567/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm., dalej: u.p.t.u.). W sytuacji, w której czynność taka dokonywana...
jest przez podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.t.u., podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, chyba że z mocy przepisów szczególnych takich jak art. 43...

I OSK 14/14 - Wyrok NSA z 2015-09-17

nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę., Odnosząc się natomiast do zarzutu dotyczącego niepowiększenia kwoty odszkodowania o wartość podatku od towarów i usług...
i art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług poprzez nieuwzględnienie okoliczności, że czynność prawna polegająca na przeniesieniu z mocy...

II SA/Łd 759/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-12-16

przez biegłego z wykluczeniem powiększenia odszkodowania o kwotę należnego podatku od towarów i usług. Zarzuciły, iż wycena nieruchomości została dokonana z pominięciem m.in....
podatku od towarów i usług według wartości netto, a o takim sposobie wyceny rozstrzygają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny...

I OSK 492/18 - Wyrok NSA z 2019-07-04

organu I instancji, w którym Wywłaszczony domagał się doliczenia do przyznanego odszkodowania podatku od towarów i usług (VAT), wskazano, że podatek ten jest związany m.in....
. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) poprzez jego błędną interpretację i niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyjęciu, jakoby działki ew...

IV SA/Wa 995/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-20

o podatku od towarów i usług (zob. interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009r., publ. LEX). Wtórne w stosunku do odszkodowania obowiązki publicznoprawne...
wobec wszystkich podmiotów, niezależnie od tego, czy są one podatnikami podatku od towarów i usług czy też nie, jak również niezależnie od tego, czy podmiot pozbawiony prawa...

I SA/Wa 1268/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-07

od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna., Od decyzji Prezydenta odwołanie złożyła Spółka [...] zarzucając naruszenie art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług...
wskazane w § 56 i 57 rozporządzenia., Odnosząc się do zarzutu dotyczącego niepowiększenia kwoty odszkodowania o wartość podatku od towarów i usług Wojewoda wyjaśnił...
1   Następne >   +2   +5   +10   44