Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X

II GSK 1370/19 - Wyrok NSA z 2020-01-09

i podatek akcyzowy oraz należny podatek od towarów i usług zostały wpłacone przez podmiot wysyłający, a ujawnione nieprawidłowości są wynikiem oczywistego błędu...
z ustawą karze pieniężnej) ustalono, że nie doszło do uszczuplenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego nie wszczyna się postępowania w sprawie o nałożenia...

I FSK 39/16 - Wyrok NSA z 2017-09-07

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., w sytuacji gdy postępowanie kontrolne w zakresie podatku od towarów i usług było prowadzone w stosunku do spółki...
oraz prawidłowości obliczania podatku od towarów i usług za 2009 r. Jeżeli zatem stroną postępowania w tej sprawie, w której nałożono karę porządkową, była spółka cywilna G...

III SA/Po 179/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-26

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów lub nabycia towarów w przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług., Zgodnie...
odbierającego, numer, za pomocą którego podmiot odbierający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej, albo numer PESEL...

I SA/Ol 204/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-06-17

z '[...]' nr '[...]', Naczelnik Urzędu Skarbowego '[...]' (dalej jako: 'organ', 'organ I instancji', 'Naczelnik U.S.') wszczął z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie podatku od towarów i usług...
, mających wpływ na rozliczenie podatku od towarów i usług za grudzień 2014 r., Zakreślając skarżącemu 7 dniowy termin od daty otrzymania wezwania - na ich dostarczenie...

VIII SA/Wa 888/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

drogowego przewozu towarów nie zostało przez ustawodawcę uzależnione od uszczupleń w podatku od towarów i usług, bądź w podatku akcyzowym (stan prawny na dzień przeprowadzenia...
. U. z 2018 r., poz. 1039) i podniosła, iż w sprawie nie doszło do uszczuplenia w podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym i wobec tego oraz z uwagi na to, że sprawa...

II SA/Rz 1074/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-08

sprawie doszło w ogóle do uszczuplenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, kiedy nie ulega wątpliwości, że od towarów przewożonych za spornym zgłoszeniem SENT...
prawidłowo odprowadzono podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług, w konsekwencji, stosownie do dyspozycji przytoczonego przepisu, niniejsze postępowanie powinno...

II SA/Rz 1073/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-08

doszło w ogóle do uszczuplenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, kiedy nie ulega wątpliwości, że od towarów przewożonych za spornym zgłoszeniem SENT...
prawidłowo odprowadzono podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług, w konsekwencji, stosownie do dyspozycji przytoczonego przepisu, niniejsze postępowanie powinno zostać...

II SA/Rz 1072/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-08

jedynie do analizy art. 24 ust. 1a pakietu przewozowego, z pominięciem zbadania, czy w niniejszej sprawie doszło w ogóle do uszczuplenia podatku od towarów i usług...
brakami zgłoszenia, które realnie mają wpływ na wysokość należności z tytułu podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, a nie w sytuacji, kiedy spółka wykazała...

II SA/Rz 1076/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-14

do uszczuplenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, kiedy nie ulega wątpliwości, że od towarów przewożonych za spornym zgłoszeniem SENT prawidłowo odprowadzono...
podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług, w konsekwencji, stosownie do dyspozycji przytoczonego przepisu, niniejsze postępowanie powinno zostać umorzone;, -art. 24...

II SA/Rz 1075/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-14

jedynie do analizy art. 24 ust. 1a pakietu przewozowego, z pominięciem zbadania, czy w niniejszej sprawie doszło w ogóle do uszczuplenia podatku od towarów i usług oraz podatku...
akcyzowego, kiedy nie ulega wątpliwości, że od towarów przewożonych za spornym zgłoszeniem SENT prawidłowo odprowadzono podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług...
1   Następne >   +2   +5   +10   21