Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

I SA/Gl 1537/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-25

Pożyczkodawcą, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada w Polsce siedzibę działalności gospodarczej. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca należą do tej samej...
Polski. Pożyczkobiorca nie jest także zarejestrowany dla celów podatku od towarów i usług na terytorium Polski., Zgodnie z umową spółki, przedmiotem działalności Pożyczkodawcy...

III SA/Wa 3306/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-26

indywidualną Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2015 r. nr IPPP3/4512-393/15-2/IG w przedmiocie podatku od towarów i usług. oddala skargę Gmina M. (dalej: 'Gmina...
' lub 'Skarżąca') pismem z 11 maja 2015 r. zwróciła się o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, zadając...

I SA/Kr 492/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-10

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną w części...
się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z siedzibą w B. (dalej: DKIS, organ) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług...

III SA/Wa 403/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-30

indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. zasądza...
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)., We wniosku Gmina podała, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku...

I FSK 423/15 - Wyrok NSA z 2016-12-14

2013 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę, 3) zasądza od Gminy G. na rzecz Ministra Rozwoju...
działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia 27 listopada 2013r., Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług., 1.2. Stan sprawy Sąd...

III SA/Wa 812/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-17

: 'Zainteresowany 2' lub 'Nabywca') prowadzą działalność gospodarczą polegającą na wynajmie powierzchni komercyjnych. Działalność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
dla transportu autobusowego., Zainteresowany 2 poniósł całość kosztów związanych z budową Budynku i odliczał naliczony podatek od towarów i usług z faktur dokumentujących...

III SA/Wa 2886/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-29

usług transportowych i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym w Polsce., Strona ponosi koszty udokumentowane fakturami zawierającymi podatek...
się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, w przypadkach przysługującego prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach...

III SA/Gl 1024/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-25

indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; 2) zasądza od Ministra Rozwoju...
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług. Źródłem wątpliwości Gminy był sposób rozliczania przez nią podatku od towarów i usług...

I SA/Lu 699/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-02-12

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; II...
z dnia [...] r., dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności: pobytu dzieci w przedszkolach publicznych ponad podstawę programową...

I FSK 2418/18 - Wyrok NSA z 2022-04-21

Informacji Skarbowej z dnia 27 lutego 2018 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.720.2017.2.MN w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną. 1. Wyrok Sądu pierwszej...
. nr 0111-KDIB3-2.4012.720.2017.2.MN w przedmiocie podatku od towarów i usług, uchylając zaskarżoną interpretację indywidualną w części uznającej stanowisko strony za nieprawidłowe zasądzając...
1   Następne >   +2   +5   +10   100