Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

III SA/Kr 990/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-26

sześćdziesiąt złotych) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...
w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Zaskarżoną przez D. S. (zwanego dalej skarżącym) decyzją z dnia 29 czerwca 2018 r...

III SA/Kr 1336/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-21

(słownie: trzy tysiące osiemset czterdzieści) złotych tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług...
, powiększone o należny podatek od towarów i usług. ...

III SA/Kr 249/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-05

o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Wojewódzki...

III SA/Kr 557/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-28

podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności. Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją z dnia 6 kwietnia 2017 r. nr [...] utrzymał w mocy decyzję...
przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. poz. 1714) i powiększając o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną...

II OSK 2435/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

prawnej udzielonej z urzędu kwotę 2400 (dwa tysiące czterysta) złotych podwyższoną o podatek od towarów i usług przewidziany dla tego rodzaju czynności; II. w pozostałym...
nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 240 zł podwyższoną o podatek od towarów i usług przewidziany dla tego rodzaju czynności. Stan faktyczny i prawny sprawy...

III SA/Kr 1464/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-24

podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Zaskarżoną...

III SA/Kr 564/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-08-29

(słownie: dwieście czterdzieści złotych) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...
dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Zaskarżoną przez R. B. (dalej skarżąca) decyzją z dnia 20 marca...

III SA/Kr 988/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-21

sześdziesiąt złotych) podwyższoną o podatek od towarów i usług przewidziany dla tego rodzaju czynności. Ponownie wydaną w sprawie decyzją z [...] 2018 r. Powiatowy Inspektor...
ten stanowi, że w razie nieuwzględnienia skargi sąd skargę oddala., Sąd przyznał pełnomocnikowi skarżącego ustanowionemu z urzędu 360 zł powiększone o należną stawę podatku VAT...

II SA/Kr 1246/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-02-25

, art. 47 § 1 i art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz art. 104 kpa obciążył Zarząd Dróg...

II SA/Kr 64/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-03-03

Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.20/193), art. 2 § 2, art. 47 § 1 i art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów...
i usług, oraz art. 104 kpa, obciążył Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie opłatą za czynności związane z uzgodnieniem przedsięwzięcia 'przebudowa mostu na potoku...
1   Następne >   +2   +5   8