Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

II SA/Rz 1026/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-12-30

na wydatki bieżące i opłaty. Skarżący załączył wyciąg z rachunku bankowego z saldem na dzień 30 listopada 2016 r. wynoszącym 0 zł oraz deklaracje dla podatku od towarów...
i usług za kwiecień 2015 r. oraz luty i marzec 2016 r. wskazujące na podstawę opodatkowania w kwotach odpowiednio: 33 473 zł, 5 849 zł i 62 158 zł., Rozpoznając wniosek...

I SA/Wa 1431/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-14

(w niniejszej sprawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług). Wyznaczone przepisem art. 113 § 2 kpa pole działania organu jest ograniczone wyłącznie do wyjaśnienia...

III SA/Kr 1326/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-11

) złotych podwyższoną o podatek od towarów i usług przewidziany dla tego rodzaju czynności. K. D. w dniu 17 kwietnia 2014 r. złożyła wniosek o przyznanie pomocy...

II SA/Sz 1188/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-03-23

[...]złotych, powiększoną o należny podatek od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną skarżącej z urzędu. B.P. wniosła skargę...

II SA/Gl 1494/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-29

drogowej oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm...
gdy obowiązujące przepisy podatkowe stanowią, że odszkodowanie takie jest szczególnym przypadkiem dostawy towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Skarżąca Spółdzielnia...

I SA/Wa 268/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-05

dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100...

II SA/Go 736/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-05

stawkę podatku od towarów i usług, tytułem kosztów udzielonej skarżącemu nieopłaconej pomocy prawnej. Rada Miasta w dniu 20 grudnia 2012 roku podjęła uchwałę nr XXXI/245/12...

II SA/Lu 86/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-04-19

z urzędu, w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług. Decyzją z dnia [...] grudnia 2004r. Wójt Gminy Ł. zatwierdził...

III SA/Gd 33/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-23

groszy) zawierającą należny podatek od towarów i usług - tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną skarżącemu J. P. z urzędu. Uchwałą nr [...] z dnia 26 listopada...
terenów przemysłowych istotnie pogarszających stan środowiska naturalnego, a także niski poziom wszystkich funkcji miejskich (braki w zakresie handlu, usług, terenów...

II SA/Wr 55/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-23

wśród zadań własnych Agencji obok: 1) gospodarowania mieniem Skarbu Państwa powierzonym i użyczonym Agencji, w tym obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami...
z przedsiębiorcami wykonującymi zadania w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności państwa w zakresie realizacji obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym...
1   Następne >   +2   5