Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

I FSK 1117/15 - Wyrok NSA z 2017-06-08

indywidualną Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Szefa Krajowej...
dotyczącej podatku od towarów i usług, wskazując we wniosku, że jest spółką prawa handlowego, której jedynym wspólnikiem jest Gmina P. (dalej: Gmina), oraz że decyzją władz...

III RN 29/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-03-07

1. Ustalona w par. 68 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług...
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 156 poz. 1024 ze zm./ stawka podatku '0' procent w podatku...

I SA/Sz 274/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-24

605/08). Dlatego też za nieusprawiedliwione należy uznać stanowisko organów, które nie wzięły pod uwagę ustaleń protokołu w sprawie odliczeń podatku od towarów i usług...
, w zakresie uregulowań wynikających z art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Protokół ten dotyczy określenia...

I SA/Gd 1329/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-11-10

podatku od towarów i usług stosowanych przez 'dostawców' energii w fakturach wystawionych na skarżącą., Natomiast podatki i opłaty z tytułu własności i użytkowania...
Skarbowej decyzją z dnia 23 kwietnia 1997 r. określił skarżącej Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 'K.' zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiąc...

I SA/Rz 1053/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-11

w wysokości 180 złotych podwyższając ją o kwotę podatku od towarów i usług w wysokości 41,40 zł - na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 lit. a) w związku z § 8 pkt 2 i § 4 ust...
Administracyjnego w Rzeszowie wynagrodzenie adwokatowi P. F. - Kancelaria Adwokacka w kwocie 221,40 (dwieście dwadzieścia jeden i 40/100) złotych, w tym podatek od towarów...

II SA/Ol 57/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-02-24

. 1050 ze zm) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz.535 ze zm), stawki określone w załączniku...
na uchwałę Rady Gminy Wilczęta z dnia 30 grudnia 2009 r., nr XXVIII/171/09 w przedmiocie ustalenia stawek cennika za usługi komunalne świadczone przez Zakład Komunalny...

III SA/Po 955/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-30

ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. Stosownie do treści art. 24 ust. 2 u.z.z.w., przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem...
do instalacji odbiorcy. Jest więc ona odpowiednikiem ustalonej w taryfie ceny wody, ścieków, opłaty abonamentowej itp., które także są ekwiwalentem za świadczone usługi...

I SA/Rz 940/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-02-07

od towarów i usług. Kolejne jednostki redakcyjne art. 24 ustawy (ust. 2, 3, 4) stanowią, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 70 dni przed planowanym...
ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów. Elementy zacytowanej normy prawnej, a w szczególności 'ochrona...

III SA/Po 866/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-30

świadczenia w postaci usługi świadczonej przez przedsiębiorstwo, jak również opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, na co wskazuje wprost rozporządzenie., Wojewódzki Sąd...
wodociągowo - kanalizacyjnymi (bądź innymi jednostkami realizującymi usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków) a właściwym organem gminy, co powoduje...

II SA/Wr 102/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-07-09

. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - uchwaliła w § 1 maksymalne stawki świadczonych...
usług za wywóz nieczystości stałych i płynnych na wysypisko komunalne we wsi Rusko i do oczyszczalni ścieków w Malczycach: 1/ wywóz nieczystości stałych - 64,84 zł/m3...
1   Następne >   +2   4